115

Διαγράψτε τους στηλοθέτες και τους χαρακτήρες Tab από τις 4 πρώτες γραμμές του εγγράφου.

178

Προσθέστε δύο στηλοθέτες. Ο πρώτος στο ένα εκατοστό (1 εκ.) με αριστερή στοίχιση και ο δεύτερος στο δεκατο τέταρτο εκατοστό (14 εκ.) με στοίχιση δεξιά.

Στη συνέχεια, στον πρώτο στηλοθέτη, γράψτε το κείμενο: Δέσποινα Λαμπρoπούλου

και στον δεύτερο στηλοθέτη το κείμενο: Υπεύθυνη Γραμματειακής Υπoστήριξης

Στη συνέχεια εισάγετε το παρακάτω κείμενο στην δεύτερη γραμμή του εγγράφου:

στον πρώτο στηλοθέτη το κείμενο: Κώστας Γουτoύδης

και στον δεύτερο στηλοθέτη το κείμενο: Διευθυντής Τμήματος Ανάπτυξης Λoγισμικού

179

Εισάγετε δύο στηλοθέτες στην πρώτη γραμμή του εγγράφου. Ο πρώτος στο δεύτερο εκατοστό (2 εκ.) με στοίχιση αριστερή. Ο δεύτερος στο δωδέκατο εκατοστό (12 εκ.) με στοίχιση δεξιά και οδηγό κουκίδες (2).

Στη συνέχεια εισάγετε το παρακάτω κείμενο:

στον πρώτο στηλοθέτη: Κεφάλαιο πρώτο

στον δεύτερο στηλοθέτη: 5

180

Εισάγετε δύο στηλοθέτες στην πρώτη γραμμή του εγγράφου.

Έναν στο τρίτο εκατοστό (3 εκ.) με στοίχιση αριστερή και έναν δεκαδικό στο ενδέκατο εκατοστό (11 εκ.)

Στη συνέχεια γράψτε το παρακάτω κείμενο:

Στον πρώτο στηλοθέτη Ποσό

Στον δεύτερο 5,20.

267

Ορίστε έναν στηλοθέτη με στοίχιση δεξιά στα 9 εκ. και φροντίστε ώστε σε αυτόν να τελειώνει το κείμενο Τα άστρα.

405

Εισάγετε έναν στηλοθέτη στην πρώτη γραμμή του εγγράφου με στοίχιση αριστερή στο δέκατο εκατοστό (10 εκ.) και με χρήση του οδηγού με τις κουκκίδες (2).

406

Μετακινήστε τον στηλοθέτη που βρίσκεται στην πρώτη παράγραφο στα 10 εκ. (με απόκλιση 1 εκατοστό).

441

Εισάγετε δύο στηλοθέτες στην πρώτη γραμμή του εγγράφου.

Έναν κοντά στο τρίτο εκατοστό (3 εκ.) με στοίχιση αριστερή και έναν κοντά στο ενδέκατο εκατοστό (11 εκ.) με στοίχιση δεκαδική.

442

Εισάγετε δύο στηλοθέτες στην πρώτη γραμμή του εγγράφου.

Έναν ακριβώς στο τρίτο εκατοστό (3 εκ.) με στοίχιση αριστερή και έναν δεκαδικό ακριβώς στο ενδέκατο εκατοστό (11 εκ.).

443

Διαγράψτε τους στηλοθέτες από τις τέσσερις (4) πρώτες γραμμές του εγγράφου.

444

Διαγράψτε μόνο τους χαρακτήρες Tab από τις τέσσερις (4) πρώτες γραμμές του εγγράφου.

498

Ορίστε έναν στηλοθέτη στα 9 εκ. με στοίχιση δεξιά στην παράγραφο Στην Θεσσαλονίκη. Φροντίστε να καταλήγει σε αυτόν το κείμενο.

514

Εισάγετε έναν αριστερό στηλοθέτη στο ένατο εκατοστό (9 εκ.) και φροντίστε να στοιχίζεται σε εκείνο το σημείο το κείμενο 21/5 - 21/6.