8008

Αντιγράψτε τα αρχεία fileold.txt και fileold.doc που βρίσκονται στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας και επικολλήστε τα στον υποφάκελο 2004. Επίσης αντιγράψτε τα αρχεία filestart.txt και filenew.doc που βρίσκονται στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας και επικολλήστε τα στον υποφάκελο 2005

8009

Μετακινήστε τα αρχεία fileold.txt και fileold.doc που βρίσκονται στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας στον υποφάκελο 2004. Επίσης μετακινήστε τα αρχεία filestart.txt και filenew.doc που βρίσκονται στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας στον υποφάκελο 2005

8010

Μετακινήστε όλα τα αρχεία φωτογραφιών από τον φάκελο TEST4UFolder στον υποφάκελο Photos.

8049

Αντιγράψτε τον φάκελο TEST4UFolder που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας, μαζί με όλα τα περιεχόμενά του, μέσα στον φάκελο TEST4U_Hello_Folder που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

8050

Μεταφέρετε τον φάκελο TEST4UFolder που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας, μαζί με όλα τα περιεχόμενά του, μέσα στον φάκελο TEST4U_Hello_Folder που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας

8073

Αντιγράψτε στο πρόχειρο το αρχείο file.avi που βρίσκεται στο φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας.

8074

Αντιγράψτε στο πρόχειρο τον φάκελο TEST4UFolder που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

8075

Αντιγράψτε στο πρόχειρο όλα τα αρχεία ήχου που βρίσκονται στο φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας.

8076

Αντιγράψτε στο πρόχειρο όλα τα αρχεία που βρίσκονται στο φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας.

8077

Επικολλήστε τα αρχεία που υπάρχουν στο πρόχειρο, στον κατάλογο TEST4UFolder\myFolder της επιφάνειας εργασίας.

8078

Επικολλήστε τα περιεχόμενα του πρόχειρου, μέσα στον φάκελο TEST4UFolderNew που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

8079

Επικολλήστε τα περιεχόμενα του πρόχειρου στην επιφάνεια εργασίας.

8095

Αντιγράψτε τον φάκελο mytest που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας, μαζί με όλα τα περιεχόμενά του, μέσα στον φάκελο TEST4UFolder που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

8143

Μετακινήστε τα αρχεία fileold.txt και fileold.doc που βρίσκονται στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας στον υποφάκελο 2004.

8144

Αντιγράψτε τα αρχεία fileold.txt και fileold.doc που βρίσκονται στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας και επικολλήστε τα στον υποφάκελο 2004.

10214

Για να επικολλήσουμε δεδομένα από το πρόχειρο τί πρέπει να κάνουμε;