3110

Εφαρμόστε πλήρη στοίχιση σε όλο το πλαίσιο κειμένου της 1ης διαφάνειας.

3111

Εφαρμόστε στοίχιση κειμένου κάτω στο πλαίσιο κειμένου της 1ης διαφάνειας.

3112

Εφαρμόστε διάστιχο ακριβώς 30 στο πλαίσιο κειμένου της 1ης διαφάνειας.

3600

Επιλέξτε ολόκληρο τον πίνακα της έβδομης διαφάνειας.

3601

Εισάγετε στον πίνακα της έβδομης διαφάνειας μία στήλη και δύο γραμμές.

3602

Εισάγετε στον πίνακα της έβδομης διαφάνειας μία γραμμή επάνω από το κελί που περιέχει την λέξη Έσοδα

3603

Εισάγετε στα αριστερά του πίνακα της έβδομης διαφάνειας μια νέα στήλη.

3604

Διαγράψτε την πρώτη γραμμή και την τελευταία στήλη του πίνακα της έβδομης διαφάνειας.

3605

Τροποποιήστε ομοιόμορφα το ύψος των γραμμών του πίνακα της έβδομης διαφάνειας.

3606

Αλλάξτε το ύψος της πρώτης γραμμής, σε οποιοδήποτε της επιλογής σας στον πίνακα της έβδομης διαφάνειας.

3607

Αλλάξτε το πλάτος της πρώτης στήλης στον πίνακα της έβδομης διαφάνειας.

3609

Τροποποιήστε το πλάτος και το ύψος του πίνακα της έβδομης διαφάνειας.

3610

Διαγράψτε όλα τα περιεχόμενα του πίνακα της έβδομης διαφάνειας χωρίς να διαγράψετε τον ίδιο τον πίνακα.

3611

Διαγράψτε ολόκληρο τον πίνακα της έβδομης διαφάνειας, χωρίς να διαγράψετε το πλαίσιο κράτησης θέσης.

3620

Μεταφέρετε το δεύτερο στοιχείο της λίστας της 6ης διαφάνειας στο δεύτερο επίπεδο της ίδιας λίστας.

3621

Εισάγετε στο δεύτερο κελί της δεύτερης στήλης του πίνακα της έβδομης διαφάνειας, την τιμή 300.

3623

Επιλέξτε την δεύτερη στήλη του πίνακα.

3624

Επιλέξτε την δεύτερη γραμμή του τρέχοντος πίνακα.

3625

Επιλέξτε το τελευταίο και το προτελευταίο κελί της δεύτερης γραμμής του πίνακα της έβδομης διαφάνειας.

3640

Στο κείμενο της πρώτης διαφάνειας ελαττώστε κατά ένα επίπεδο το επίπεδο της κουκίδας με κείμενο CAD.

3644

Αλλάξτε τους τίτλους των δύο διαφανειών έτσι ώστε να συμβαδίζουν με το κείμενο της κάθε διαφάνειας.