3021

Προσθέστε ένα γράφημα στηλών με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις στην τρέχουσα διαφάνεια, το οποίο θα απεικονίζει τα παρακάτω στοιχεία:

PowerPoint Άλλα
2002 80% 20%
2003 90% 10%
3023

Αλλάξτε τον τύπο του γραφήματος σε Ράβδος τμημάτων σε 3-Δ

3025

Αλλάξτε το χρώμα του φόντου (το γκρι) της περιοχής γραφήματος σε λευκό.

3055

Μεταβείτε στην διαφάνεια με τίτλο EXCEL - Παρουσίαση μερικών χαρακτηριστικών και τροποποιήστε τα χρώματα των ράβδων για Βιβλία και CD επιλέγοντας οποιοδήποτε χρώμα από τα ήδη υπάρχοντα.

3173

Αλλάξτε τη διάταξη της διαφάνειας έτσι ώστε να έχει τίτλο και ένα αντικείμενο. Ο τίτλος της διαφάνειας να είναι Οργανόγραμμα. Προσθέστε και ένα οργανόγραμμα.

3174

Στην τρέχουσα διαφάνεια διαγράψτε το οργανόγραμμα, όχι όμως και τη θέση του αντικειμένου.

3175

Δημιουργήστε ένα οργανόγραμμα ώστε στο υψηλότερο επίπεδο ιεραρχίας να βρίσκεται ο Λαμπρόπουλος Στέλιος, ο οποίος θα έχει 4 υφισταμένους.

3176

Αλλάξτε την δομή των εργαζομένων στο οργανόγραμμα ώστε η Φωτοπούλου Τζένη να είναι υφιστάμενη του Λαμπρόπουλου Στέλιου.

3177

Δημιουργήστε ένα οργανόγραμμα ώστε στο υψηλότερο επίπεδο ιεραρχίας να βρίσκεται ο Γουτούδης Κώστας, ο οποίος θα έχει βοηθό και 2 υφισταμένους.

3178

Αλλάξτε την δομή των εργαζομένων στο οργανόγραμμα ώστε η Φωτοπούλου Τζένη να είναι βοηθός του Λαμπρόπουλου Στέλιου.

3614

Επιλέξτε το γράφημα της τρέχουσας διαφάνειας.

3615

Στο γράφημα της τρέχουσας διαφάνειας προσθέστε τον τίτλο Γράφημα.

3616

Αλλάξτε τον τίτλο του γραφήματος σε Πωλήσεις στη διαφάνεια με τίτλο Excel 2000 Παρουσίαση μερικών χαρακτηριστικών.

3617

Φροντίστε στο γράφημα της τρέχουσας διαφάνειας να μην εμφανίζεται ο τίτλος.

3618

Φροντίστε στο γράφημα της τρέχουσας διαφάνειας να εμφανίζεται η ετικέτα δεδομένων τιμή.