2039

Διαγράψτε την μακροεντολή Autoexec

2040

Διαγράψτε την λειτουργική μονάδα main

2150

Κάντε εξαγωγή του ερωτήματος ΜέγεθοςΦωτόΜεΔιαδρομή σε μορφή κειμένου οροθετημένου με στηλοθέτες (tabs), να μην περιλαμβάνονται τα ονόματα των πεδίων, χωρίς προσδιοριστικό κειμένου, με όνομα αρχείου ΜέγεθοςΦωτόΜεΔιαδρομή.txt στην θέση Επιφάνεια Εργασίας\TEST4UFolder

2174

Εκτελέστε την μακροεντολή myMacro

2239

Συνδέστε στην τρέχουσα βάση δεδομένων τον πίνακα Ταινίες του αρχείου IL-ates2239_1 το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Access της επιφάνεια εργασίας.

2764

Εξάγετε τον πίνακα Προϊόντα στον φάκελο IL-ates\files που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας σας με την μορφή Βιβλίου εργασίας Excel (97-2003) και όνομα book1.xls

2765

Εξάγετε τον πίνακα Προϊόντα στον φάκελο IL-ates\files που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας σας με την μορφή αρχείου κειμένου και όνομα PR.txt

2766

Εξάγετε τον πίνακα Προϊόντα στον φάκελο IL-ates\files που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας σας με την μορφή XML και όνομα PR.xml

2800

Εισάγετε σε νέο πίνακα τα προϊόντα που περιέχονται στο βιβλίο ΝέαΠροϊόντα (φύλλλο 1) το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας.

Ονομάστε τον νέο πίνακα ΝέαΠροϊόντα. Για πρωτεύων κλειδί επιλέξτε την στήλη κωδικός.

2801

Εξάγετε τον πίνακα Προϊόντα σε αρχείο κειμένου με όνομα Προϊόντα.txt στον φάκελο IL-ates\Access της επιφάνειας εργασίας. Το αρχείο να είναι οριoθετημένο με τον χαρακτήρα tab

2804

Εισάγετε από τον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας το αρχείο Products.txt στην τρέχουσα βάση δεδομένων. Το αρχείο είναι οριοθετημένο με τον χαρακτήρα tab. Αποδεχθείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.