5453

Στο αριστερό μέρος της κεφαλίδας του φύλλου εργασίας εισάγετε το κείμενο Πωλήσεις Υπολογιστών (χωρίς την μορφοποίηση).

5454

Διαμορφώστε το φύλλο εργασίας 2η ωρα2 με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε η δεύτερη γραμμή, να εκτυπώνεται αυτόματα στο πάνω μέρος κάθε σελίδας.

5455

Στο φύλλο εργασίας 2η ωρα2 αλλάξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης ούτως ώστε ολόκληρο το φύλλο εργασίας να εκτυπωθεί σε μία(1) σελίδα στο πλάτος και τρεις(3) σελίδες στο ύψος.

5456

Στο φύλλο εργασίας 2η ωρα2 εφαρμόστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις εκτύπωσης ώστε το πλέγμα και οι επικεφαλίδες των στηλών και των γραμμών να εμφανίζονται κατά την εκτύπωση.

5457

Στο τρέχον φύλλο εργασίας ορίστε τα περιθώρια σελίδας ως εξής:

Επάνω: 3.0 εκ, Κάτω: 3.0 εκ, Αριστερά: 2.0 εκ, Δεξιά: 2.0 εκ,

5458

Στο τρέχον φύλλο εργασίας ορίστε σαν προσανατολισμό σελίδας οριζόντιο και μέγεθος χαρτιού Επιστολή.

5459

Στο τρέχον φύλλο εργασίας ορίστε η κεφαλίδα εκτύπωσης ως εξής:

πρώτα ο τίτλος, αμέσως μετά η κάθετος / και μετά το όνομα του φύλλου (π.χ. myCalcFile1/Φύλλο1) στο κέντρο της κεφαλίδας.

Επίσης ορίστε στο κέντρο του υποσέλιδου να εμφανίζεται αρίθμηση σελίδων της μορφής Σελίδα 1 από ?

5460

Ορίστε σαν προβολή στο τρέχον παράθυρο την προβολή Προεπισκόπηση αλλαγής σελίδας

5461

Εκτυπώστε ολόκληρο το τρέχον φύλλο εργασίας στο προεπιλεγμένο εκτυπωτή

5462

Επιλέξτε και εκτυπώστε μόνο τα κελιά Α9:Β12

5463

Εκτυπώστε ολόκληρο το τρέχον βιβλίο εργασίας στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή

5465

Στο φύλλο εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ ορίστε τον συντελεστή κλιμάκωσης σε 150% και στο φύλλο εργασίας 2η ωρα2 σε 135%

5466

Ορίστε το υποσέλιδο του φύλλου εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ έτσι ώστε στο αριστερό τμήμα να εκτυπώνεται η τρέχουσα ημερομηνία. Επίσης ορίστε το υποσέλιδο του φύλλου εργασίας 2η ωρα2 έτσι ώστε στο δεξιό τμήμα να εκτυπώνεται η τρέχουσα ώρα.

5467

Εκτυπώστε ολόκληρο το τρέχον φύλλο εργασίας χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή στο αρχείο c:\test4u_printer\myprint2.prn

5468

Στο τρέχον φύλλο εργασίας αλλάξτε τον προσανατολισμό της σελίδας σε οριζόντιο.

5469

Αλλάξτε τη μορφή του χαρτιού σε Επιστολή.

5470

Στο φύλλο εργασίας 2η ωρα2 εφαρμόστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις εκτύπωσης ώστε οι κεφαλίδες των στηλών και των γραμμών να εμφανίζονται κατά την εκτύπωση.

5471

Στο φύλλο εργασίας 2η ωρα2 εφαρμόστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις εκτύπωσης ώστε οι γραμμές πλέγματος να εμφανίζονται κατά την εκτύπωση.

5472

Εκτυπώστε το τρέχον φύλλο εργασίας σε δύο αντίτυπα.

12019

Κάντε κλικ στο κατάλληλο σημείο της φωτογραφίας για να εμφανίσετε την προεπισκόπηση σελίδας για το ήδη ανοιχτό φύλλο εργασίας.

12020

Αν πρέπει να δείξουμε ένα φύλλο εργασίας σε κάποιον γνωστό μας αυτό πρέπει:

12021

Πως εμφανίζεται το λογιστικό φύλλο στην προεπισκόπηση σελίδας;

12022

Ποιό από τα παρακάτω εικονίδια αντιστοιχεί στο εικονίδιο της προεπισκόπησης εκτύπωσης;