6547

Δημιουργήστε μια σχέση ένα-προς-πολλά ανάμεσα στο πεδίο ΚωδικόςΠελάτη του πίνακα Πελάτες και στο πεδίο ΚωδικόςΠελάτη του πίνακα Ενοικιάσεις. Nα επιτρέπονται οι ενημερώσεις και οι διαγραφές εγγραφών από τον πρωτεύοντα πίνακα.

6548

Διαγράψτε την σχέση που υπάρχει μεταξύ των πινάκων Ενοικιάσεις και Όροι

6549

Δημιουργήστε μια σχέση ένα-προς-ένα ανάμεσα στο πεδίο Κωδικός του πίνακα Προϊόντα και στο πεδίο Κωδικός του πίνακα ΠροϊόνταΦωτό. ΜΗΝ ενεργοποιήστε την επικάλυψη εγγραφών.

6551

Δημιουργήστε μια σχέση ένα-προς-ένα ανάμεσα στο πεδίο Κωδικός του πίνακα Προϊόντα και στο πεδίο Κωδικός του πίνακα ΠροϊόνταΦωτό (ελέγξε αν ο σχετιζόμενος πίνακας είναι ο ΠροϊόνταΦωτό). Ενεργοποιήστε την ενημέρωση επικάλυψης αλλά να MHN επιτρέπονται διαγραφές σχετικών εγγραφών.

6552

Δημιουργήστε μια σχέση ένα-προς-πολλά ανάμεσα στο πεδίο ΚωδικόςΠελάτη του πίνακα Πελάτες και στο πεδίο ΚωδικόςΠελάτη του πίνακα Ενοικιάσεις. Ενεργοποιήστε την ενημέρωση επικάλυψης και διαγραφή επικάλυψης.

6636

Διαγράψτε τη σχέση μεταξύ του πίνακα Προϊόντα και Παραγγελίες. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

12065

Οι σχέσεις μεταξύ των πινάκων σε μια βάση δεδομένων μας επιτρέπουν να...

12066

Σε μια βάση δεδομένων οι συσχετιζόμενοι πίνακες επιτρέπουν:

12067

Ποιος ο σκοπός της δημιουργίας σχέσης μεταξύ πινάκων σε μια βάση δεδομένων;

12068

Πότε δεν μπορούμε να διαγράψουμε εγγραφές σε συσχετισμένους πίνακες με πρωτεύοντα κλειδιά;

12069

Τι μας εξασφαλίζουν οι επιλογές ενημέρωσης και διαγραφής μεταξύ σχετιζόμενων πεδίων;

12070

Ποιός είναι ο σκοπός της συσχέτισης πινάκων;

12071

Για ποιον λόγο υπάρχουν συσχετιζόμενοι πίνακες;