19384

Σε ενα νέο σχέδιο (acadiso.dwt), ρυθμίστε με την κατάλληλη εντολή την άποψη του σχεδίου σας, ορίζοντας την ευθεία παρατήρησης στο Σύστημα Συντεταγμένων του χρήστη (WCS), 60° στον άξονα Χ και 45° στο επίπεδο XY.

19385

Σε ενα νέο σχέδιο (acadiso.dwt), ρυθμίστε με την κατάλληλη εντολή την άποψη του σχεδίου σας, ορίζοντας την ευθεία παρατήρησης στο Παγκόσμιο Σύστημα Συντεταγμένων (UCS), 45° στον άξονα Χ και 30° στο επίπεδο XY.

19386

Σε ενα νέο σχέδιο (acadiso.dwt), ρυθμίστε με την κατάλληλη εντολή την άποψη του σχεδίου σας, στην προκαθορισμένη θέση παρατήρησης SWIsometric.

19387

Σε ενα νέο σχέδιο (acadiso.dwt), ρυθμίστε με την κατάλληλη εντολή την οθόνη σας, σε τέσσερα ίσα τμήματα και ρυθμίστε την άποψη του σχεδίου σας σε κάθε ένα τμήμα της οθόνης, στις προκαθορισμένες θέσεις παρατήρησης SWIsometric, SEIsometric, NEIsometric και ΝWIsometric αντίστοιχα.

19388

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), ρυθμίστε με την κατάλληλη εντολή την άποψη του σχεδίου σας, στην προκαθορισμένη θέση παρατήρησης NWIsometric.

19389

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), ρυθμίστε με την κατάλληλη εντολή την οθόνη σας, σε τέσσερα ίσα τμήματα και ρυθμίστε την άποψη του σχεδίου σας σε κάθε ένα τμήμα της οθόνης, στις προκαθορισμένες θέσεις παρατήρησης SWIsometric, SEIsometric, NEIsometric και ΝWIsometric αντίστοιχα.

19390

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), ρυθμίστε την μεταβλητή Thickness σε 50 μονάδες και σχεδιάστε μία γραμμή με σημείο αρχής το (320,260) και μήκος 1200 μονάδες προς τα δεξιά και παράλληλα με τον άξονα Υ.

19391

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), ρυθμίστε την μεταβλητή Thickness σε 100 μονάδες και σχεδιάστε μία κλειστή Polyline, σχηματίζοντας ένα τετράγωνο 1500x1500 με σημείο αρχής το (300,250) προς όποια κατεύθυνση θέλετε.

19392

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), ρυθμίστε την μεταβλητή Thickness σε 50 μονάδες και σχεδιάστε μία γραμμή με σημείο αρχής το (250,530) και μήκος 1250 μονάδες δεξιά και παράλληλα με τον άξονα Υ. Στη συνέχεια με την κατάλληλη εντολή, ρυθμίστε την μεταβλητή Elevation σε 500 μονάδες και ταυτόχρονα την μεταβλητή Thickness σε 100 μονάδες και σχέδιαστε μία γραμμή με σημείο αρχής το (250,530) και μήκος 1250 μονάδες προς τα δεξιά και παράλληλα με τον άξονα Υ.

19393

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), με την κατάλληλη εντολή ρυθμίστε την μεταβλητή Elevation σε 500 μονάδες και ταυτόχρονα την μεταβλητή Thickness σε 100 μονάδες και σχεδιάστε μία κλειστή Polyline, σχηματίζοντας ένα τετράγωνο 1500Χ1500 με σημείο αρχής το (300,250) προς όποια κατεύθυνση θέλετε. Αποκρύψτε τις αόρατες γραμμές του τετραγώνου που σχεδιάσατε με την κατάλληλη εντολή.

19394

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 11.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και ορίστε την τιμή της μεταβλητής Facetres σε 10 μονάδες. Κάντε την κατάλληλη ενέργεια ώστε να φανούν τα αποτελέσματα της αλλαγής της τιμής

19395

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 12.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και ορίστε κατάλληλα την τιμή της μεταβλητής Dispsilh, ώστε να μην είναι εμφανείς οι εφαπτομενικές γραμμές.

Κάντε την κατάλληλη ενέργεια ώστε να φανούν τα αποτελέσματα της αλλαγής της τιμής.

19396

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 13.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και ορίστε την τιμή της μεταβλητής Obscuredltype σε 4 μονάδες.

Κάντε την κατάλληλη ενέργεια ώστε να φανούν τα αποτελέσματα της αλλαγής της τιμής.

19397

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 14.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και ορίστε την τιμή της μεταβλητής Obscuredcolor σε 30.

Κάντε την κατάλληλη ενέργεια (αλλάξτε την τιμή της αντίστοιχης κατάλληλης μεταβλητής με οτι τιμή θέλετε > 0) ώστε να φανούν τα αποτελέσματα της αλλαγής της τιμής.

19398

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 15.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και δημιουργήστε μια δισδιάστατη απεικόνιση του μοντέλου (Flatshot). Οι γραμμές που δεν θα φαίνονται (obscured lines) να έχουν χρώμα Green και ο τύπος γραμμής να είναι HIDDEN2.

Το σημείο εισαγωγής της δισδιάστατης απεικόνισης να είναι το (4.5,-6.5). Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές.

19399

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), με την εντολή 3dface, σχεδιάστε ένα τετράγωνο 150Χ150 με σημείο αρχής το (100,150). Η κάθε πλευρά του τετραγώνου θα έχει ύψος 30 μονάδες προς όποια κατεύθυνση θέλετε.

 

19400

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 17.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και ορίστε το σύστημα συντεταγμένων με την κατάλληλη εντολή, έτσι ώστε τρέχον στην οθόνη να είναι το Παγκόσμιο Σύστημα Συντεταγμένων.

19401

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 18.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και ορίστε το σύστημα συντεταγμένων με την κατάλληλη εντολή, έτσι ώστε τρέχον στην οθόνη να είναι ένα νέο Σύστημα Συντεταγμένων οριζόμενο απο την κόκκινη επίπεδη επιφάνεια του στερεού σώματος που είναι σχεδιασμένο.

19402

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 19.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και ορίστε το σύστημα συντεταγμένων με την κατάλληλη εντολή, έτσι ώστε τρέχον στην οθόνη να είναι ένα νέο Σύστημα Συντεταγμένων οριζόμενο απο την κόκκινη ακμή του στερεού σώματος που είναι σχεδιασμένο.

19403

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), ορίστε το σύστημα συντεταγμένων με την κατάλληλη εντολή, ώστε τρέχον στην οθόνη να είναι ένα νέο Σύστημα Συντεταγμένων με περιστροφή ώς προς τον άξονα x κατά 45°.

19404

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), ορίστε το σύστημα συντεταγμένων με την κατάλληλη εντολή, ώστε τρέχον στην οθόνη να είναι ένα νέο Σύστημα Συντεταγμένων με περιστροφή ώς προς τον άξονα y κατά 55°.

19405

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), ορίστε το σύστημα συντεταγμένων με την κατάλληλη εντολή, ώστε τρέχον στην οθόνη να είναι ένα νέο Σύστημα Συντεταγμένων παράλληλο προς την οθόνη.

19406

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 23.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και εφαρμόστε στην δεξιά πλευρά της οθόνης, το τρέχον σύστημα συντεταγμένων που έχει οριστεί στην αριστερή, έτσι ώστε να είναι όμοια.

19407

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 24.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και εφαρμόστε σε όλα τα παράθυρα άποψης της οθόνης, το τρέχον σύστημα συντεταγμένων που έχει οριστεί στο πάνω αριστερά, έτσι ώστε να είναι όμοια.

19408

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 25.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και καθορίστε με την κατάλληλη εντολή, το σημείο που θα αποτελεί την αρχή των αξόνων του νέου Συστήματος Συντεταγμένων (Origin Point), σε όποια θέση θέλετε πάνω στην μπλέ πλευρά του στερεού σώματος.

19409

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), καθορίστε με την κατάλληλη εντολή, το σημείο που θα αποτελεί την αρχή τον αξόνων του νέου Συστήματος Συντεταγμένων (Origin Point), στη θέση x:150, y:315, z:100.

19410

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 27.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και τοποθετήστε ένα νέο σύστημα συντεταγμένων που ορίζεται απο 3 σημεία, πάνω στην επιφάνεια χρώματος magenta του στερεού σώματος, σε όποιο σημείο του θέλετε.

19411

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), εξαφανίστε με την κατάλληλη εντολή το εικονίδιο του συστήματος συντεταγμένων.

19412

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 29.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και ορίστε ώς ενεργό στην οθόνη, το ήδη αποθηκευμένο σύστημα συντεταγμένων με όνομα GREEN.

19413

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 30.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και τοποθετήστε ένα νέο σύστημα συντεταγμένων που ορίζεται απο 3 σημεία, πάνω στην επιφάνεια χρώματος μπλέ του στερεού σώματος, σε όποιο σημείο του θέλετε. Στη συνέχεια αποθηκεύστε το σύστημα που δημιουργήσατε με όνομα "Blue" στην κατάλληλη καρτέλα.

19414

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 31.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και τοποθετήστε ένα νέο σύστημα συντεταγμένων με την κατάλληλη εντολή, πάνω στην επιφάνεια χρώματος κόκκινο του στερεού σώματος. Στη συνέχεια αποθηκεύστε το σύστημα που δημιουργήσατε με όνομα "Red", στην κατάλληλη καρτέλα.

19415

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 32.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και στη συνέχεια ορίστε ώς ενεργό το Παγκόσμιο Σύστημα, μετονομάστε το σύστημα "Unamed" σε "Space" και διαγράψτε το σύστημα "Wrong" στην κατάλληλη καρτέλα.

19416

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), ορίστε Παγκόσμιο Σύστημα Συντεταγμένων, παράλληλα με την επιφάνεια της οθόνης, με την κατάλληλη εντολή.