19441

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο (Box) με τα εξής χαρακτηριστικά:

σημείο πρώτης κορυφής (80,660), σημείο επόμενης κορυφής (900,1440) και ύψος 800 μονάδες. Αλλάξτε το χρώμα του ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου στη συνέχεια σε magenda και ρυθμίστε την άποψη του σχεδίου σας στην προκαθορισμένη θέση παρατήρησης SWIsometric.

19442

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), ενεργοποιώντας το Ortho, σχεδιάστε έναν κύβο 5000x5000 με σημείο κέντρου (180,560). Ρυθμίστε την άποψη του σχεδίου σας στην προκαθορισμένη θέση παρατήρησης ΝWIsometric.

19443

Σε ένα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο (Box) με τα εξής χαρακτηριστικά: σημείο κέντρου (150,500), μήκος 500, πλάτος 800 και δηλώσετε το ύψος με την απόσταση των παρακάτω σημείων (-785,980) και (-60,985).

19444

Σε ένα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε μία σφαίρα (Sphere) με τα εξής χαρακτηριστικά: σημείο κέντρου (230,460) και διάμετρο 1135.427 μονάδες. Αλλάξτε το χρώμα τις σφαίρας στη συνέχεια σε Green και ρυθμίστε την άποψη του σχεδίου σας στην προκαθορισμένη θέση παρατήρησης NEIsometric.

19445

Σε ένα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε μία σφαίρα (Sphere) καθορίζοντας 3 σημεία (50,690), (-270,1960) και (-680,1290).

19446

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 63.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και σχεδιάστε μία σφαίρα (Sphere) ορίζοντας ώς διάμετρό της τα δύο κέντρα (σημεία) των μπλέ σχεδιασμένων γραμμών.

19447

Σε ένα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε έναν κύλινδρο (Cylinder) με τα εξής χαρακτηριστικά: σημείο κέντρου (245,775), ακτίνα βάσης 500 μονάδες και ύψος 850 μονάδες. Ρυθμίστε την άποψη του σχεδίου σας στην προκαθορισμένη θέση παρατήρησης SEIsometric.

19448

Σε ένα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε έναν κύλινδρο (Cylinder) καθορίζοντας 3 σημεία (50,690), (-270,1960), (-680,1290) και ύψος 925 μονάδες.

19449

Σε ένα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε έναν ελλειπτικό κύλινδρο (Cylinder) με σημείο κέντρου (250,720), μήκος άξονα πρός τα δεξιά (παράλληλα στον άξονα Υ) 1000 μονάδες, επόμενο σημείο άξονα (-1930,720) και ύψος 950 μονάδες.

19450

Σε ένα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε έναν κώνο (Cone) με σημείο κέντρου (830,950), διάμετρο βάσης 1450.85 μονάδες, και ύψος 1010 μονάδες.

19451

Σε ένα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε έναν κόλουρο κώνο (Cone) με σημείο κέντρου (150,335), ακτίνα κάτω βάσης 450 μονάδες, ακτίνα άνω βάσης 120 μονάδες και δηλώσετε το ύψος με την απόσταση των παρακάτω σημείων (-820,850) και (-445,675).

19452

Σε ένα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε έναν κώνο (Cone) με σημείο κέντρου (170,400), ακτίνα βάσης 350 μονάδες και ολοκληρώστε τον κώνο καθορίζοντας το άκρο του άξονα στο σημείο (740,900).

19453

Σε ένα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε έναν ελλειπτικό κώνο (Cone) με σημείο κέντρου (250,720), μήκος άξονα πρός τα δεξιά (παράλληλα στον άξονα Υ) 1010 μονάδες, επόμενο σημείο άξονα (-1800,750) και ύψος 950 μονάδες.

19454

Σε ένα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε μία πυραμίδα (Pyramid) τεσσάρων πλευρών περιγεγραμμένη σε κύκλο με ακτίνα βάσης 700 προς όποια κατεύθυνση θέλετε και ύψος 1000 μονάδες. Αλλάξτε το χρώμα τις πυραμίδας στη συνέχεια σε 241 και ρυθμίστε την άποψη του σχεδίου σας στην προκαθορισμένη θέση παρατήρησης SWIsometric.

19455

Σε ένα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε μία 6πλευρη πυραμίδα (Pyramid) με σημείο βάσης (255,850), εγγεγραμμένη σε νοητό κύκλο και ακτίνα 750 μονάδες. Δηλώσετε το ύψος με την απόσταση των παρακάτω σημείων (-2150,2465) και (-1350,1880).

19456

Σε ένα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε μία 5πλευρη κόλουρη πυραμίδα (Pyramid) εγγεγραμμένη σε νοητό κύκλο, με σημείο κέντρου (300,900), ακτίνα κάτω βάσης 800 μονάδες, ακτίνα άνω βάσης 250 μονάδες και ύψος 1000 μονάδες.

19457

Σε ένα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε μία 7πλευρη πυραμίδα (Pyramid) εγγεγραμμένη σε νοητό κύκλο, με μήκος κάθε πλεύρας 700 μονάδες, σημείο αρχής (300,900) και ύψος 1000 μονάδες, προς όποια κατέυθυνση θέλετε.

19458

Σε ένα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε έναν κυλινδρικό δακτύλιο (Torus) καθορίζοντας 3 σημεία (145,360,50), (-210,1640,75),

(-1760,1735,30) και ακτίνα κυλίνδρου 350 μονάδες.

19459

Σε ένα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε έναν κυλινδρικό δακτύλιο (Torus) με σημείο κέντρου (-230,1650) και ακτίνα 1240 μονάδες. Δηλώσετε την ακτίνα του κυλίνδρου με την απόσταση των παρακάτω σημείων (-998,1195) και (-700,1310).

19460

Σε ένα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε μία ορθογώνια σφήνα (Wedge) προς όποια κατεύθυνση θέλετε με βάση κύβο 1000x1000 και σημείο κέντρου

(-370,835). Ρυθμίστε την άποψη του σχεδίου σας στην προκαθορισμένη θέση παρατήρησης ΝWIsometric.

19461

Σε ένα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt). Ενεργοποιώντας το Ortho σχεδιάστε μία ορθογώνια σφήνα (Wedge) με μήκος 600 μονάδες, πλάτος 700 μονάδες και με κέντρο βάσης (160,1140) προς όποια κατεύθυνση θέλετε. Δηλώσετε το ύψος της ορθογώνιας σφήνας με την απόσταση των παρακάτω σημείων

(-1400,1340) και

(-2030,1685).

19462

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 79.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, δημιουργήστε ένα στερεό σώμα εκ περιστροφής γύρω απο τον μπλε άξονα κατά 360°.

19463

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 80.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, δημιουργήστε ένα στερεό σώμα εκ περιστροφής περί τον άξονα y κατα 360°.

19464

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 81.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, δημιουργήστε στερεά σώματα από εξώθηση - εξέλαση προς την τρίτη διάσταση. Στο κόκκινο αντικείμενο 500 μονάδες προς τα πάνω, στο μπλε 550 προς τα πάνω και στο πράσινο 600 προς τα πάνω. Κάντε την κατάλληλη ενέργεια έτσι ώστε κατά την δημιουργία τους τα αντικείμενα, αυτόματα να γίνονται χρώματος magenta.

19465

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 82.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, δημιουργήστε ένα στερεό σώμα από εξώθηση - εξέλαση προς την τρίτη διάσταση κατά 500 μονάδες προς τα κάτω.

19466

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 83.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, δημιουργήστε ένα στερεό σώμα από εξώθηση - εξέλαση προς την τρίτη διάσταση κατά 500 μονάδες προς τα πάνω. Καθορίστε την γωνία απόκλισης που θα έχει το στερεό από τον άξονα z στις 30°.

19467

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 84.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, δημιουργήστε ένα στερεό σώμα από εξώθηση - εξέλαση του μπλέ σχήματος, προς την τρίτη διάσταση με οδηγό (Path) την κόκκινη γραμμή. Εμφανίστε το σχέδιο με απεικόνιση (Visual Style) Conceptual.

19468

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 85.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, δημιουργήστε ένα στερεό σώμα από εξώθηση - εξέλαση προς την τρίτη διάσταση με οδηγό (Path) την μπλε γραμμή και γωνία κλίσης 4°.

19469

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 86.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, δημιουργήστε ένα στερεό σώμα το οποίο θα προκύψει από την επίπεδη κλειστή επιφάνεια μεταξύ των σχεδιασμένων γραμμών, κατά 500 μονάδες προς τα πάνω. Εμφανίστε το σχέδιο με απεικόνιση (Visual Style) Conceptual και ρυθμίστε την άποψη του σχεδίου σας στην προκαθορισμένη θέση παρατήρησης SWIsometric.

19470

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 87.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την εντολή ολίσθησης (Sweep) και οδηγό την κάθετη πράσινης γραμμή, δημιουργήστε ένα στερεό σώμα το οποίο θα κάνει περιστροφή 160°, με σημείο βάσης το κάτω σημείο τις γραμμής και κλίμακα 0.4. Εμφανίστε το σχέδιο με απεικόνιση (Visual Style) Conceptual και ρυθμίστε την άποψη του σχεδίου σας στην προκαθορισμένη θέση παρατήρησης SWIsometric.

19471

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 88.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την εντολή ολίσθησης (Sweep) και οδηγό την κάθετη magenta γραμμή, δημιουργήστε ένα στερεό σώμα το οποίο θα ευθυγραμμιστεί κάθετα με την γραμμή οδηγό κατά την δημιουργία του. Εμφανίστε το σχέδιο με απεικόνιση (Visual Style) Conceptual και ρυθμίστε την άποψη του σχεδίου σας στην προκαθορισμένη θέση παρατήρησης SWIsometric.

19472

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 89.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, δημιουργήστε ένα στερεό σώμα το οποίο θα ενώνει τους κύκλους προς τα πάνω στο εσωτερικό του (εγκάρσιες τομές). Εμφανίστε το σχέδιο με απεικόνιση (Visual Style) Conceptual και ρυθμίστε την άποψη του σχεδίου σας στην προκαθορισμένη θέση παρατήρησης SΕIsometric.

19473

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt). Σχεδιάστε έναν κύκλο (330,860,0) με ακτίνα 145 μονάδες, έναν κύκλο (330,860,200) με ακτίνα 250 μονάδες, έναν κύκλο (330,860,400) με ακτίνα 100 μονάδες και έναν κύκλο (330,860,500) με ακτίνα 150 μονάδες. Δημιουργήστε ένα στερεό σώμα το οποίο θα ενώνει τους κύκλους προς τα πάνω στο εσωτερικό του (εγκάρσιες τομές). Ρυθμίστε την άποψη του σχεδίου σας στην προκαθορισμένη θέση παρατήρησης SΕIsometric.

19474

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 91.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, δημιουργήστε ένα στερεό σώμα το οποίο θα ενώνει τους κύκλους προς τα πάνω στο εσωτερικό του (εγκάρσιες τομές). Η επιφάνεια του αντικειμένου θα έχει εγκάρσιες τομές από διατομή σε διατομή.

19475

Σε ένα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt). Σχεδιάστε ένα πολυστερεό (Polysolid) με ύψος 100 μονάδες και πλάτος 15 μονάδες. Το σημείο αρχής του θα είναι το (100,830) και το μήκος του 500 μονάδες προς τα δεξιά και παράλληλα στον άξονα Υ.

19476

Σε ένα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt). Σχεδιάστε ένα πολυστερεό (Polysolid) με ύψος 100 μονάδες και πλάτος 25 μονάδες. Το σημείο αρχής του θα είναι το (100,830) και το μήκος του 1000 μονάδες προς τα δεξιά (παράλληλα στον άξονα Υ) και στη συνέχεια συνεχίζει το σχήμα με τόξο διαμέτρου 500.

19477

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 94.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, δημιουργήστε ένα στερεό σώμα το οποίο θα απομείνει αφού αφαιρέσετε τους 5 μικρούς κυλίνδρους από τον μεγάλο.

19478

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 95.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, δημιουργήστε στερεά σώματα από εξώθηση - εξέλαση προς την τρίτη διάσταση. Στο κόκκινο αντικείμενο 500 μονάδες προς τα πάνω, στο μπλε 600 προς τα πάνω. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, δημιουργήστε ένα στερεό σώμα το οποίο θα απομείνει αφού ενώσετε μεταξύ τους τα δύο αντικείμενα. Εμφανίστε το σχέδιο με απεικόνιση (Visual Style) Conceptual.

19479

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 96.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, δημιουργήστε στερεό σώμα το οποίο θα απομείνει σαν τομή των δύο αντικειμένων (το κοινό σημείο).

19480

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 97.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, δημιουργήστε στερεό σώμα το οποίο θα απομείνει αφού κόψετε ακριβώς στην μέση το υπάρχον αντικείμενο, προς όποια κατεύθυνση θέλετε.

19481

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 98.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, υπολογίστε τον όγκο του σχεδιασμένου στερεού. Στη συνέχεια τροποποιήστε το υπάρχον κείμενο, γράφοντας το αποτέλεσμα που υπολογίσατε.