1141

Στο φύλλο διαγωνισμός2 εμφανίστε σε γράφημα (Σωρευμένη Στήλη 3Δ) τις πωλήσεις των τεσσάρων εταιριών για τον μήνα Αύγουστο, που εμφανίζονται στο φύλλο Πωλήσεις. Αλλάξτε το χρώμα των στηλών σε μπλέ, το σχήμα των στηλών σε πλήρης πυραμίδα (2) και το βάθος του γραφήματος σε 150.

1263

Δημιουργήστε δύο σενάρια με τα παρακάτω δεδομένα. Η περιοχή των μεταβαλλόμενων κελιών είναι η D7:D9

Το πρώτο, με όνομα Αισιόδοξο να περιέχει: για το κελί D7 την τιμή 1323, για το κελί D8 την τιμή 543 και για το κελί D9 την τιμή 987.

Το δεύτερο, με όνομα Απαισιόδοξο να περιέχει: για το κελί D7 την τιμή 989, για το κελί D8 την τιμή 243 και για το κελί D9 την τιμή 890.

1281

Προσθέστε στο γράφημα του φύλλου εργασίας Πωλήσεις, τα δεδομένα της MICRONA για τους πέντε πρώτους μήνες. Στη συνέχεια αντιγράψτε το γράφημα σε νέο έγγραφο του Microsoft Word με τρόπο όμως που όταν αλλάζει το γράφημα στο φύλλο εργασίας Πωλήσεις να αλλάζει και το γράφημα στο έγγραφο του Word.

1506

Εισάγετε στο κελί Β10 τα δεδομένα του αρχείου out1.txt που βρίσκεται στον φάκελο ΙL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας. (το αρχείο είναι οριοθετημένο με ελληνική (Windows) κωδικοποίηση, οριοθέτης ο χαρακτήρας ερωτηματικό [;]).

1516

Προστατέψτε από το τρέχον βιβλίο εργασίας το ενεργό φύλλο εργασίας αλλά ο χρήστης να μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα της περιοχής κελιών C4:C7 (χωρίς να ορίσετε δικαιώματα χρήστη σε περιοχή κελιών). Στην περίπτωση που σας ζητηθεί κωδικός ορίστε τον 1234

1518

Ταξινομήστε όλα τα δεδομένα του τρέχοντος φύλλου εργασίας πρώτα κατά αύξουσα σειρά ως προς την στήλη data15 μετά κατά την στήλη data08 σε φθίνουσα σειρά και τέλος ως προς την στήλη data01 σε φθίνουσα σειρά.

1524

Εισάγετε κατάλληλα δεδομένα στην περιοχή κελιών Α51:C52 έτσι ώστε αν εφαρμόσετε σύνθετο φίλτρο να εμφανίζονται μόνο οι εγγραφές όπου το χρώμα είναι Μαύρο, οι μονάδες είναι <50 και το σύνολο είναι >2000 ή το χρώμα είναι Κόκκινο, οι μονάδες είναι >50 και το σύνολο είναι <2000 (εισάγετε τα δεδομένα με αυτή τη σειρά). Τα αποτελέσματα να αντιγραφούν στην περιοχή κελιών που αρχίζει από το κελί Α60.

1526

Αλλάξτε το συνδεδεμένο αρχείο από το IL-ates1526_1 στο IL-ates1526_2 τα οποία βρίσκονται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας

1527

Μέσα στο τρέχον φύλλο εργασίας, δημιουργήστε ένα δισδιάστατο (2-Δ) γράφημα πίτας με συμπαγή (όχι απομακρυσμένα) κομμάτια. Δεχτείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Τα κομμάτια της πίτας θ' απεικονίζουν τα δεδομένα είδος και ποσότητα του φύλλου εργασίας 2η ωρα2 από το βιβλίο εργασίας IL-ates1527 που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας

1528

Στο κελί Β1 του φύλλου εργασίας Total εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση ώστε να αθροίζει τα κελιά Α1:Α10 από το φύλλο FF1 έως το φύλλο FF12. Ομοίως στο κελί Β2 ώστε να υπολογίζει τον μέσο όρο για το ίδιο εύρως κελιών, στο Β3 το ελάχιστο, στο Β4 το μέγιστο και στο Β5 το πλήθος των αριθμών.

1532

Στο γράφημα του φύλλου εργασίας 2η ωρα2 να απομακρύνονται μόνο τα κομμάτια μητρική και Οθόνη από το κέντρο του γραφήματος.

1541

Στο τρέχον γράφημα ορίστε στη σειρά δεδομένων ΙΑΝ εφέ γεμίσματος την φωτογραφία brick1.gif που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας με προσαρμογή στο σχήμα. Κάντε το ίδιο στην σειρά ΦΕΒ με την φωτογραφία brick2.gif και στην σειρά ΜΑΡ με την φωτογραφία brick3.gif.

1542

Στο κελί Α1 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία θα αθροίζει από το εύρος κελιών Α2:Α100 εκείνα τα κελιά τα οποία έχουν τιμή μεγαλύτερη ή ίση από 5000. Στο κελί Β1 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία θα αθροίζει από το εύρος κελιών Β2:Β100 εκείνα τα κελιά στα οποία το αντίστοιχο κελί της στήλης Α έχει τιμή μεγαλύτερη ή ίση από 5000.

1543

Στην περιοχή κελιών Β1:Β50 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία να στρογγυλοποιεί με ακρίβεια 4 δεκαδικών ψηφίων τις τιμές από την στήλη Α. Στην περιοχή κελιών C1:C50 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία να στρογγυλοποιεί με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων τις τιμές από την στήλη Α. Στην περιοχή κελιών D1:D50 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία να στρογγυλοποιεί σε δεκάδες τις τιμές από την στήλη Α.

1546

Στο κελί Α5 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία θα ενοποιεί τα κελιά Α1, Α2, Α3, Α4.

Στο κελί Α6 εισάγετε κατάλληλο τύπο (όχι συνάρτηση) ο οποίος θα ενοποιεί τα κελιά Α1, Α2, Α3, Α4.

1548

Εισάγετε κατάλληλες συναρτήσεις στην περιοχή κελιών G5:G10 έτσι ώστε να υπολογίζεται το ποσό της δόσης ενός δανείου με βάση σταθερές πληρωμές και σταθερό επιτόκιο. Τα δεδομένα δίνονται στην περιοχή κελιών Β5:F10

1552

Στο κελί Ε3 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία θα επιστρέφει την τιμή TRUE όταν το κελί Α3 είναι μεγαλύτερο από 10 και το κελί Β3 είναι μεγαλύτερο από 10 και το κελί C3 είναι μεγαλύτερο από 10 και το κελί D3 είναι TRUE, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση θα επιστρέφει την τιμή FALSE. Αναπαράγετε την συνάρτηση αυτή μέχρι το κελί Ε50. Στο κελί Ε1 εισάγετε συνάρτηση η οποία θα επιστρέφει την τιμή TRUE όταν έστω και σε ένα κελί υπάρχει η τιμή TRUE από την περιοχή κελιών Ε3:Ε50.

1554

Ορίστε στο τρέχον φύλλο εργασίας να εμφανίζονται οι τύποι και οι αυτόματες αλλαγές σελίδας

1706

Με την εφαρμογή της κατάλληλης συνάρτησης στο κελί C8 εμφανίστε την τιμή 198 αν το κελί C2 είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 3000. Σε καθε άλλη περίπτωση θα εμφανίζει την τιμή 0,198.

1857

Ονομάστε την περιοχή κελιών Ε5:Ε9 ως Ονοματεπώνυμα

1858

Εισάγετε στο κελί G6 κατάλληλη συνάρτηση η οποία να υπολογίζει το άθροισμα της ποσότητας για παραγγελίες πριν από τις 2/7/2004 και για τα προϊόντα τα οποία περιέχουν στην περιγραφή τους την λέξη VIPER

1860

Δημιουργήστε ένα σύνθετο φίλτρο το οποίο να εμφανίζει μόνο τις παραγγελίες οι οποίες έχουν γίνει μετά από 2/2/2004 από τον Λαμπρόπουλο Στέλιο και η ποσότητα είναι μεγαλύτερη από 10.

1864

Εφαρμόστε στις ποσότητες τέτοια μορφή αριθμών, ώστε να εμφανίζονται ως εξής:

Εάν είναι μηδέν τότε θα εμφανίζει την λέξη μηδέν

Εάν είναι μεγαλύτερος από μηδέν τότε θα εμφανίζει την λέξη συν ένα κενό και τον αριθμό με πλήθος 5 ψηφίων. Π.χ. το 6 θα γίνει συν 00006

Εάν είναι μικρότερος από το μηδέν τότε θα εμφανίζει την λέξη πλην ένα κενό και τον αριθμό με πλήθος 5 ψηφίων. Π.χ. το -6 θα γίνει πλην 00006

1866

Στο κελί Η3 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση που να υπολογίζει την μέγιστη ποσότητα του είδους set1 για τον πελάτη Λαμπρόπουλο Στέλιο. Εισάγετε στο κελί Η4 την αντίστοιχη συνάρτηση που να υπολογίζει όμως την ελάχιστη ποσότητα

1880

Χρησιμοποιήστε την συνάρτηση countblank στο κελί B1 για να υπολογίσετε τα κενά κελιά για την περιοχή Α1:A400.

1892

Στην περιοχή κελιών B1:B20 εμφανίστε τους τιμές των κελιών A1:A20 στρογγυλοποιημένα προς τα κάτω με δύο δεκαδικά ψηφία.

1916

Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη συνάρτηση, εμφανίστε στο κελί G1 τον μέσο όρο των πωλήσεων σε EURO του πωλητή Γουτούδη, σε πωλήσεις άνω των 100 €

1917

Μέσα στο φύλλο εργασίας Φύλλο1, δημιουργήστε ένα μικτό γράφημα γραμμής-στήλης δύο αξόνων χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της περιοχής Α1:C4.

1919

Προσθέστε τις δύο παρακάτω εγγραφές στα δεδομένα του φύλλου Φύλλο1 και ενημερώστε τον συγκεντρωτικό πίνακα του φύλου εργασίας Φύλλο2.

Λαμπρόπουλος75,00 €109,75 €
Γουτούδης45,00 €65,85 €

 

1923

Διαγράψτε την ονομασία της περιοχής κελιών με όνομα insert.