TEST4U-Application Software

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ


Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης του λογισμικού αποτελούν σύμβαση ανάμεσα στην εταιρία Infolearn και σε εσάς (Εκπαιδευτικός Φορέας). Παρακαλούμε, διαβάστε τους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Άδειας, μην εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.
Οι εφαρμογές λογισμικού εκπαίδευσης και κατάρτισης σε γνωστικά αντικείμενα πληροφορικής της Infolearn («Λογισμικό Εκπαίδευσης»), άλλες εφαρμογές λογισμικού με την επωνυμία «TEST4U» (συνολικά καλούμενες «Λογισμικό TEST4U»), και κάθε σχετική τεκμηρίωση (είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή), συμπεριλαμβανομένων τυχόν βελτιώσεων, τροποποιήσεων, συμπληρωμάτων, διορθώσεων, ενημερώσεων, αναβαθμίσεων και μελλοντικών εκδόσεών τους («ενημερώσεις»), είτε διατίθενται δωρεάν είτε έναντι αμοιβής, (συνολικά καλούμενες «Λογισμικό») παραχωρούνται με δικαίωμα άδειας χρήσης του λογισμικού (δεν πωλούνται) από την Infolearn Λαμπρόπουλος Σ. και ΣΙΑ Ο.Ε. στον Εκπαιδευτικό Φορέα. Η εταιρία, η οποία διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στην εκπαίδευση και κατάρτιση γνωστικών αντικειμέ
νων πληροφορικής, δημιούργησε και έχει υπό την πλήρη κυριότητά της (νομή και κατοχή) ειδικό λογισμικό το οποίο αποβλέπει στην ανάπτυξη και τυποποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ. Ο διακριτικός εμπορικός τίτλος του λογισμικού είναι «TEST4U».
Η ίδια εταιρία δημιούργησε και έχει υπό την πλήρη κυριότητά της (νομή και κατοχή) ειδικό λογισμικό το οποίο αποβλέπει στην εξ αποστάσεως (e-learning) ή βασισμένη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (Computer Based Training) εκπαίδευση σε γνωστικά αντικείμενα πληροφορικής και δεξιοτήτων ΤΠΕ. Ο διακριτικός εμπορικός τίτλος του λογισμικού αυτού είναι «cert4u».
Η εταιρία δημιούργησε επίσης και έχει υπό την πλήρη κυριότητά της (νομή και κατοχή) ειδικό λογισμικό το οποίο αποβλέπει στην εσωτερική διαχείριση του Εκπαιδευτικού Φορέα και τη διασύνδεση σ’ αυτό επιμέρους λογισμικών της εταιρίας. Ο διακριτικός εμπορικός τίτλος του λογισμικού είναι «CENTRAL». Η εταιρία δημιούργησε επίσης και έχει υπό την πλήρη κυριότητά της (νομή και
κατοχή) ειδικό λογισμικό το οποίο αποβλέπει στην εκπαίδευση των μαθητών στις νέες τεχνολογίες και τα κοινωνικά δίκτυα. Ο διακριτικός εμπορικός τίτλος του λογισμικού είναι «web4u».
Ο Εκπαιδευτικός Φορέας επιθυμεί την χρήση εν συνόλω ή εν μέρει των παραπάνω λογισμικών.


1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Με αυτή την άδεια παραχωρείται στον εκπαιδευτικό φορέα το μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και υποστήριξης λογισμικού από την εταιρία στον Εκπαιδευτικό Φορέα υπό τις προϋποθέσεις και το σύνολο των όρων της παρούσας.


2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει κατά την κρίση της σε αναβαθμίσεις των λογισμικών της και σε τροποποιήσεις αυτών, είτε αυτές αφορούν σε προσθήκες είτε σε αφαιρέσεις των χαρακτηριστικών και των λειτουργιών αυτών.
Οι ειδικές εκδόσεις ή οι αναβαθμίσεις με την μορφή plug-in (πρόσθετα αρχεία τα οποία ενεργοποιούνται από την Εταιρία), ενδέχεται να απαιτούν από την πλευρά του Εκπαιδευτικού Φορέα συγκεκριμένες κινήσεις για την δωρεάν ενεργοποίησή τους ή να διατίθενται επί πληρωμή. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να απενεργοποιήσει τα plug-in (πρόσθετα αρχεία) στην περίπτωση που αυτά διατεθούν δωρεάν στον Εκπαιδευτικό Φορέα.
Η εταιρία δεσμεύεται να παρέχει τεχνική υποστήριξη είτε μέσω του δικτυακού της τόπου (www.test4u.eu) είτε μέσω των συνοδευτικών εφαρμογών από τις 10:00 έως τις 17:00 κατά τις ημέρες λειτουργίας της.
Η εταιρία εγγυάται ότι το λογισμικό της και η πλατφόρμα www.test4u.eu θα είναι διαθέσιμα σε ποσοστό τουλάχιστον 99%.
Η εταιρία δεν οφείλει να προσαρμόζει τις διατυπώσεις των ερωτήσεων ή τα αρχεία εξέτασης του λογισμικού της ούτως ώστε αυτά να είναι ταυτόσημα με ερωτήσεις ή αρχεία εξέτασης κάποιου φορέα πιστοποίησης αναγνωρισμένου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (πρώην Ο.Ε.Ε.Κ.).
Η εταιρία δεσμεύεται στην τήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διατεθούν σε τρίτη εταιρία ούτε θα επεξεργαστούν με οποιονδήποτε τρόπο.
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παροχή οποιουδήποτε δωρεάν λογισμικού, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο προς όλους ή προς συγκεκριμένα σχολεία/εκπαιδευτικά κέντρα/ιδιώτες.


3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ο Εκπαιδευτικός Φορέας οφείλει να ενημερώνει εγγράφως την εταιρία για οποιαδήποτε αλλαγή στην νόμιμη εκπροσώπησή αυτού καθώς και για τυχόν μεταβολές στα στοιχεία τιμολόγησης αυτού.
Ο Εκπαιδευτικός Φορέας δεσμεύεται ότι θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ορθή χρήση και προστασία των λογισμικών και των πνευματικών δικαιωμάτων της εταιρίας.
Ο Εκπαιδευτικός Φορέας οφείλει να προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε γνωστικά αντικείμενα πληροφορικής υπό τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Ο Εκπαιδευτικός Φορέας καταχωρεί με δική του ευθύνη τους σπουδαστές στην πλατφόρμα www.test4u.eu για την οποία του έχει παραχωρηθεί άδεια χρήσης, δημιουργώντας προσωπικούς λογαριασμούς για τον κάθε ένα. Δεν επιτρέπονται καταχωρήσεις με ονομασίες τύπου user1, guest1 κ.ο.κ.
Ο Εκπαιδευτικός Φορέας υποχρεούται να δημιουργεί ξεχωριστό, προσωπικό λογαριασμό για κάθε σπουδαστή που επιθυμεί να κάνει χρήση της πλατφόρμας www.test4u.eu.
Εάν διαπιστωθεί χρήση του προσωπικού λογαριασμού ενός σπουδαστή από επόμενο σπουδαστή, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση του Εκπαιδευτικού Φορέα στην πλατφόρμα www.test4u.eu.
Για την χρήση της πλατφόρμας www.test4u.eu και του λογισμικού της Εταιρίας απαιτείται η φυσική παρουσία του μαθητή/υποψηφίου στον χώρο του Εκπαιδευτικού Φορέα. Δεν επιτρέπεται η εξάσκηση του μαθητή μέσω teamviewer, terminal services, vpn, vnc, skype ή οποιοδήποτε άλλου τεχνολογικού μέσου που δίνει την δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος βρίσκεται στον χώρο του Εκπαιδευτικού Φορέα.
Απαγορεύεται η εγκατάσταση του λογισμικού της εταιρίας σε εικονικούς υπολογιστές (π.χ. vmware) και σε εκδόσεις Server των Windows.
Το λογισμικό της Εταιρίας πρέπει να είναι εγκατεστημένο σε φυσικό υπολογιστή και να εκτελείται μια μόνο φορά (ένα instance/process).
Ο Εκπαιδευτικός Φορέας πραγματοποιεί ανάθεση ενοτήτων και ωρών σε κάθε σπουδαστή ανάλογα με την κρίση του, η οποία αφορά εύλογη χρήση της κάθε ενότητας.
Ο Εκπαιδευτικός Φορέας δεν έχει καμία αξίωση επί του πηγαίου κώδικα των λογισμικών.
Οι σταθμοί εργασίας στους οποίους θα είναι ενεργοποιημένο το λογισμικό θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε τοπικό δίκτυο και να έχουν μόνιμη πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Ο Εκπαιδευτικός Φορέας θα πρέπει να διαθέτει μόνιμη σύνδεση στο Διαδίκτυο προκειμένου να ενεργοποιούνται και να λειτουργούν τα παραπάνω λογισμικά.
Ο Εκπαιδευτικός Φορέας αποδέχεται την επιβεβαίωση του λογισμικού μέσω Διαδικτύου. Στην επιβεβαίωση θα ελέγχεται αν το λογισμικό είναι εγκατεστημένο σε σταθμό εργασίας σύμφωνα με τα στοιχεία του παραστατικού που έχει εκδοθεί.
Η εταιρία επιτρέπει την απενεργοποίηση του λογισμικού από έναν σταθμό εργασίας και την ενεργοποίησή του σε έναν άλλο μέσω ειδικής εφαρμογής και η διαδικασία αυτή απαιτεί δυο ώρες.
Ο Εκπαιδευτικός Φορέας υποχρεούται στην εγκατάσταση του ειδικού λογισμικού File Server, μέσω του οποίου καθίσταται δυνατή η λειτουργία του λογισμικού εντός του τοπικού δικτύου της σχολής που έχει προμηθευτεί το λογισμικό. Σε περίπτωση που ο Εκπαιδευτικός Φορέας διατηρεί και παράρτημα/υποκατάστημα θα πρέπει να προβεί σε αντίστοιχες αγορές και για το παράρτημα/υποκατάστημα.
Ο Εκπαιδευτικός Φορέας υποχρεούται στην εγκατάσταση οποιουδήποτε λογισμικού της εταιρίας καθ’ υπόδειξη αυτής, για τον απαρέγκλιτο έλεγχο τήρησης των όρων χρήσης. Το λογισμικό αυτό θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο σε σταθμό εργασίας ο οποίος θα διαθέτει δικαιώματα διαχειριστή στο τοπικό δίκτυο του Εκπαιδευτικού Φορέα όπου έλαβε χώρα η εγκατάσταση του λογισμικού και σύνδεση στο Διαδίκτυο.
Ο Εκπαιδευτικός Φορέας υποχρεούται στην εγκατάσταση των τελευταίων εκδόσεων των λογισμικών της εταιρίας. Ο Εκπαιδευτικός Φορέας οφείλει να διαθέτει προσωπικό το οποίο να είναι εξοικειωμένο με βασικές γνώσεις πληροφορικής (π.χ. εγκατάσταση μιας εφαρμογής, update μιας εφαρμογής κ.α.)
Η χρήση των προαιρετικών εργαλείων (π.χ. 1clickSTATISTICS, σύνδεση με την MySQL, δημιουργία σετ ερωτήσεων κ.α. ) που η εταιρία έχει δημιουργήσει για την αποδοτικότερη χρήση των λογισμικών της επαφίεται στην κρίση του Εκπαιδευτικού Φορέα και παρέχονται επί πληρωμή. Η εταιρία δεν υποχρεούται στην εκπαίδευση στα βοηθητικά αυτά εργαλεία.
Ο Εκπαιδευτικός Φορέας σε καμία περίπτωση δεν θα αιτείται τεχνικής ή άλλης υποστήριξης από την εταιρία σε ημέρες επίσημης αργίας καθώς και κατά τα διαστήματα που περιγράφονται ακολούθως: από την 1 Αυγούστου έως τις 20 Αυγούστου, μια εβδομάδα πριν και μια μετά την Κυριακή του Πάσχα καθώς και από τις 22 Δεκεμβρίου έως τις 8 Ιανουαρίου κάθε έτους.
Ο Εκπαιδευτικός Φορέας οφείλει να διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλακτικής σχέσης με την εταιρία ελάχιστο αριθμό αδειών χρήσης/σπουδαστών που ορίζεται από την εταιρία και κοινοποιείται σ’ αυτόν κατά την αγορά.
Την ευθύνη για την καταχώρηση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών στο διαχειριστικό σύστημα και τη χρήση του test4u.eu, στην περίπτωση που οι μαθητές είναι ανήλικοι, την φέρει ο εκπαιδευτικός φορέας και όχι η Εταιρία.
Ο εκπαιδευτικός φορέας αποδέχεται την ηλεκτρονική αποστολή των τιμολογίων στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας.
Ακύρωση παραγγελίας: Η ακύρωση παραγγελίας που έχει εξοφληθεί, ΔΕΝ είναι εφικτή.
Επιστροφή χρημάτων: Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή χρημάτων για προϊόντα λογισμικού που έχουν εξοφληθεί, ΔΕΝ είναι εφικτή.


4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας ανέρχεται σε 12 μήνες σύμφωνα με τις ημερομηνίες που αναγράφονται στο σχετικό παραστατικό. Μετά τη παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος η υπηρεσία σταματά να παρέχεται.


5. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι από υπαιτιότητα του Εκπαιδευτικού Φορέα προσβάλλεται η αξιοπιστία και η φήμη της εταιρίας, η εταιρία δύναται να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας της.
Σε περίπτωση διακοπής της παρεχόμενης υπηρεσίας, οι οικονομικές υποχρεώσεις του Εκπαιδευτικού Φορέα δεν δύναται να τροποποιηθούν.


6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Η εταιρία αποβλέπει για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους όρους Χρήσης και Υποστήριξης στον Εκπαιδευτικό Φορέα και εντεύθεν απαγορεύεται η μερική ή ολική υποκατάσταση αυτού στην εκτέλεση των όρων χρήσης και υποστήριξης από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και η εκχώρηση σε τέτοια πρόσωπα οποιουδήποτε δικαιώματος γεννάται.
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μερικής ή ολικής υποκατάστασης στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.


7. ΛΗΞΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Με την παρέλευση της διάρκειας των 12 μηνών διακόπτεται η παροχή της υπηρεσίας.
Η παροχή της υπηρεσίας διακόπτεται εάν η εταιρία παραβιάσει με υπαιτιότητά της τους όρους χρήσης και υποστήριξης.
Η παροχή της υπηρεσίας διακόπτεται εάν ο εκπαιδευτικός φορέας παραβιάσει με υπαιτιότητα του τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους όρους χρήσης και υποστήριξης.
Η παροχή της υπηρεσίας διακόπτεται εάν η εταιρία ή ο εκπαιδευτικός φορέας κηρυχθεί σε πτώχευση ή σε αναγκαστική διαχείριση. Οι συμβατικές υποχρεώσεις των συμβαλλομένων δεν αίρονται από την καταγγελία της παρούσας σύμβασης.


8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει, αρμόδια δικαστήρια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης (Ελλάδα).
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ


Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης του λογισμικού αποτελούν σύμβαση ανάμεσα στην εταιρία Infolearn και σε εσάς (Χρήστης). Παρακαλούμε, διαβάστε τους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Άδειας, μην εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.
Οι εφαρμογές λογισμικού εκπαίδευσης και κατάρτισης σε γνωστικά αντικείμενα πληροφορικής της Infolearn («Λογισμικό Εκπαίδευσης»), άλλες εφαρμογές λογισμικού με την επωνυμία «TEST4U» (συνολικά καλούμενες «Λογισμικό TEST4U»), και κάθε σχετική τεκμηρίωση (είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή), συμπεριλαμβανομένων τυχόν βελτιώσεων, τροποποιήσεων, συμπληρωμάτων, διορθώσεων, ενημερώσεων, αναβαθμίσεων και μελλοντικών εκδόσεών τους («ενημερώσεις»), είτε διατίθενται δωρεάν είτε έναντι αμοιβής, (συνολικά καλούμενες «Λογισμικό») παραχωρούνται με δικαίωμα άδειας χρήσης του λογισμικού (δεν πωλούνται) από την Infolearn Λαμπρόπουλος Σ. και ΣΙΑ Ο.Ε. στον Χρήστη.
Η εταιρία, η οποία διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στην εκπαίδευση και κατάρτιση γνωστικών αντικειμένων πληροφορικής, δημιούργησε και έχει υπό την πλήρη κυριότητά της (νομή και κατοχή) ειδικό λογισμικό το οποίο αποβλέπει στην ανάπτυξη και τυποποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ. Ο διακριτικός εμπορικός τίτλος του λογισμικού είναι «TEST4U».
Η ίδια εταιρία δημιούργησε και έχει υπό την πλήρη κυριότητά της (νομή και κατοχή) ειδικό λογισμικό το οποίο αποβλέπει στην εξ αποστάσεως (e-learning) ή βασισμένη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (Computer Based Training) εκπαίδευση σε γνωστικά αντικείμενα πληροφορικής.
Με την παρούσα σύμβαση ο χρήστης δηλώνει ότι επιθυμεί να χρησιμοποιεί τα προϊόντα της εταιρίας.


1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Με αυτή την άδεια παραχωρείται στον χρήστη το μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και υποστήριξης λογισμικού από την εταιρία στον χρήστη υπό τις προϋποθέσεις και το σύνολο των όρων της παρούσας.


2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει κατά την κρίση της σε αναβαθμίσεις των λογισμικών της και σε τροποποιήσεις αυτών, είτε αυτές αφορούν σε προσθήκες είτε σε αφαιρέσεις των χαρακτηριστικών και των λειτουργιών αυτών.
Οι ειδικές εκδόσεις ή οι αναβαθμίσεις με την μορφή plug-in (πρόσθετα αρχεία τα οποία ενεργοποιούνται από την Εταιρία), ενδέχεται να απαιτούν από την πλευρά του χρήστη συγκεκριμένες κινήσεις για την δωρεάν ενεργοποίησή τους ή να διατίθενται επί πληρωμή. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να απενεργοποιήσει τα plug-in (πρόσθετα αρχεία) στην περίπτωση που αυτά διατεθούν δωρεάν στον χρήστη.
Η εταιρία εγγυάται ότι το λογισμικό της και η πλατφόρμα www.test4u.eu θα είναι διαθέσιμα σε ποσοστό τουλάχιστον 99%.
Η εταιρία δεσμεύεται να παρέχει τεχνική υποστήριξη είτε μέσω του δικτυακού της τόπου (www.test4u.eu) είτε μέσω των συνοδευτικών εφαρμογών από τις 10:00 έως τις 17:00 κατά τις ημέρες λειτουργίας της.
Η εταιρία δεν οφείλει να προσαρμόζει τις διατυπώσεις των ερωτήσεων ή τα αρχεία εξέτασης του λογισμικού της ούτως ώστε αυτά να είναι ταυτόσημα με ερωτήσεις ή αρχεία εξέτασης κάποιου φορέα πιστοποίησης αναγνωρισμένου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (πρώην Ο.Ε.Ε.Κ.).
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παροχή οποιουδήποτε δωρεάν λογισμικού, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο προς όλους ή προς συγκεκριμένα σχολεία/εκπαιδευτικά κέντρα/ιδιώτες.
Η εταιρία δεσμεύεται στην τήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διατεθούν σε τρίτη εταιρία ούτε θα επεξεργαστούν με οποιονδήποτε τρόπο.


3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Ο Χρήστης δεσμεύεται ότι θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ορθή χρήση και προστασία των λογισμικών και των πνευματικών δικαιωμάτων της εταιρίας.
Εάν διαπιστωθεί χρήση του προσωπικού λογαριασμού ενός Χρήστη από άλλον Χρήστη, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση του Χρήστη στην πλατφόρμα www.test4u.eu.
Για την χρήση της πλατφόρμας www.test4u.eu και του λογισμικού της Εταιρίας απαιτείται η φυσική παρουσία του χρήστη στον χώρο του Η/Υ όπου βρίσκεται εγκατεστημένο το λογισμικό. Δεν επιτρέπεται η εξάσκηση του χρήστη μέσω teamviewer, terminal services, vnc, skype ή οποιοδήποτε άλλου τεχνολογικού μέσου που δίνει την δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος βρίσκεται στον χώρο του Η/Υ όπου βρίσκεται εγκατεστημένο το λογισμικό.
Απαγορεύεται η εγκατάσταση του λογισμικού της εταιρίας σε εικονικούς υπολογιστές (π.χ. vmware) και σε εκδόσεις Server των Windows.
Το λογισμικό της Εταιρίας πρέπει να είναι εγκατεστημένο σε φυσικό υπολογιστή και να εκτελείται μια μόνο φορά (ένα instance/process).
Ο χρήστης δεν έχει καμία αξίωση επί του πηγαίου κώδικα των λογισμικών.
Ο χρήστης θα πρέπει να διαθέτει μόνιμη σύνδεση στο Διαδίκτυο προκειμένου να ενεργοποιούνται και να λειτουργούν τα παραπάνω λογισμικά.
Ο χρήστης αποδέχεται την επιβεβαίωση του λογισμικού μέσω Διαδικτύου. Στην επιβεβαίωση θα ελέγχεται αν το λογισμικό είναι εγκατεστημένο σε σταθμό εργασίας σύμφωνα με τα στοιχεία του παραστατικού που έχει εκδοθεί.
Ο χρήστης υποχρεούται στην εγκατάσταση οποιουδήποτε λογισμικού της εταιρίας καθ’ υπόδειξη αυτής, για τον απαρέγκλιτο έλεγχο τήρησης των όρων χρήσης. Το λογισμικό αυτό θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο σε σταθμό εργασίας ο οποίος θα διαθέτει δικαιώματα διαχειριστή και σύνδεση στο Διαδίκτυο.
Ο χρήστης υποχρεούται στην εγκατάσταση των τελευταίων εκδόσεων των λογισμικών της εταιρίας.
Ο χρήστης οφείλει να είναι εξοικειωμένος με βασικές γνώσεις πληροφορικής (π.χ. εγκατάσταση μιας εφαρμογής, update μιας εφαρμογής κ.α.).
Ο χρήστης σε καμία περίπτωση δεν θα αιτείται τεχνικής ή άλλης υποστήριξης από την εταιρία σε ημέρες επίσημης αργίας καθώς και κατά τα διαστήματα που περιγράφονται ακολούθως: από την 1 Αυγούστου έως τις 20 Αυγούστου, μια εβδομάδα πριν και μια μετά την Κυριακή του Πάσχα καθώς και από τις 22 Δεκεμβρίου έως τις 8 Ιανουαρίου κάθε έτους.
Κατά την περίπτωση που ο Χρήστης είναι κάτω των 18 ετών, ο Χρήστης πρέπει να εξασφαλίσει την γονική συναίνεση προκειμένου να χρησιμοποιήσει το Λογισμικό. Την ευθύνη για την καταχώρηση των προσωπικών δεδομένων του την φέρει ο έχων την γονική ευθύνη.
Ο χρήστης αποδέχεται την ηλεκτρονική αποστολή των παραστατικών στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας.
Ακύρωση παραγγελίας: Η ακύρωση παραγγελίας που έχει εξοφληθεί, ΔΕΝ είναι εφικτή.
Επιστροφή χρημάτων: Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή χρημάτων για προϊόντα λογισμικού που έχουν εξοφληθεί, ΔΕΝ είναι εφικτή.


4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η υπηρεσία παρέχεται σύμφωνα με την διάρκεια και τις ημερομηνίες που αναγράφονται στο σχετικό παραστατικό. Μετά τη παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος η υπηρεσία σταματά να παρέχεται.


5. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι από υπαιτιότητα του χρήστη προσβάλλεται η αξιοπιστία και η φήμη της εταιρίας, η εταιρία δύναται να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας της.
Σε περίπτωση διακοπής της παρεχόμενης υπηρεσίας, οι οικονομικές υποχρεώσεις του χρήστη δεν δύναται να τροποποιηθούν.


6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Η εταιρία αποβλέπει για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους όρους Χρήσης και Υποστήριξης στον χρήστη και εντεύθεν απαγορεύεται η μερική ή ολική υποκατάσταση αυτού στην εκτέλεση των όρων χρήσης και υποστήριξης από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και η εκχώρηση σε τέτοια πρόσωπα οποιουδήποτε δικαιώματος γεννάται.
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μερικής ή ολικής υποκατάστασης στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.


7. ΛΗΞΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Με την παρέλευση της διάρκειας της παρεχόμενης υπηρεσίας, διακόπτεται η παροχή της υπηρεσίας.
Η παροχή της υπηρεσίας διακόπτεται εάν η εταιρία παραβιάσει με υπαιτιότητά της τους όρους χρήσης και υποστήριξης.
Η παροχή της υπηρεσίας διακόπτεται εάν ο χρήστης παραβιάσει με υπαιτιότητα του τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους όρους χρήσης και υποστήριξης.
Η παροχή της υπηρεσίας διακόπτεται εάν η εταιρία κηρυχθεί σε πτώχευση ή σε αναγκαστική διαχείριση.
Οι συμβατικές υποχρεώσεις των συμβαλλομένων δεν αίρονται από την καταγγελία της παρούσας σύμβασης.


8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει, αρμόδια δικαστήρια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης (Ελλάδα).

ΧΡΗΣΗ COOKIES (Για Εκπαιευτικούς Φορείς και Ιδιώτες)
Οι περισσότερες ιστοσελίδες της Infolearn χρησιμοποιούν cookies τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον σκληρό δίσκο του Η/Υ σας από έναν Web server. Τα Cookies περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να διαβαστούν σε δεύτερο χρόνο από τον Web server που εξέδωσε τα cookies για τον Η/Υ σας.
Μια από τις κύριες λειτουργίες των cookies είναι να αποθηκεύουν τις επιλογές σας και λοιπές πληροφορίες στον Η/Υ, ώστε να εξοικονομείτε χρόνο, εξαλείφοντας την ανάγκη να καταχωρείτε επαναλαμβανόμενα τις ίδιες πληροφορίες, και να εμφανίζουν προσωποποιημένο περιεχόμενο και στοχευμένες διαφημίσεις σε επόμενες επισκέψεις σας στις ιστοσελίδες.
Όταν κάνετε είσοδο σε ένα ιστότοπο χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό της Infolearn, αποθηκεύουμε τον μοναδικό αριθμό ID και την ώρα που κάνατε είσοδο, σε ένα κρυπτογραφημένο αρχείο στον σκληρό σας δίσκο. Αυτό το cookie σας επιτρέπει να μετακινείστε στις σελίδες του ιστότοπου χωρίς να χρειάζεται να κάνετε είσοδο σε κάθε σελίδα ξεχωριστά. Όταν θελήσετε να αποσυνδεθείτε, αυτά τα cookies διαγράφονται από τον Η/Υ σας.
Έχετε την δυνατότητα να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Οι περισσότερες εφαρμογές φυλλομετρητή αποδέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, ώστε να απορρίπτει τα cookies αν το επιθυμείτε. Αν επιλέξετε να απορρίπτετε τα cookies, μπορεί να μην είστε σε θέση να κάνετε είσοδο ή να χρησιμοποιήσετε άλλα διαδραστικά χαρακτηριστικά των ιστότοπων της Infolearn και υπηρεσίες που εξαρτώνται από τα cookies, καθώς και μερικές προτιμήσεις διαφήμισης που εξαρτώνται από τα cookies ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να γίνουν σεβαστές.
Εάν επιλέγετε να αποδεχτείτε τα cookies, έχετε επίσης την δυνατότητα να διαγράψετε σε δεύτερο χρόνο τα cookies που έχετε αποδεχτεί. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε τα cookies, οποιεσδήποτε ρυθμίσεις και προτιμήσεις που ελέγχονται από αυτά τα cookies, συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεων για διαφημίσεις, θα διαγραφούν και ίσως χρειαστεί να δημιουργηθούν εκ νέου.


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (Για Εκπαιευτικούς Φορείς και Ιδιώτες)
Το Προϊόν προστατεύεται από τους νόμους και άλλες διεθνείς συμβάσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η εταιρεία Λαμπρόπουλος Σ. και ΣΙΑ Ο.Ε. κατέχει τα δικαιώματα κυριότητας και νομής, καθώς και δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που αφορούν το Προϊόν. Παραχωρείται μόνο η Άδεια Χρήσης του Προϊόντος. Δεν πωλείται το Προϊόν.