226

Στην πρώτη παράγραφο του κειμένου (INFOWhat) εφαρμόστε στυλ Επικεφαλίδα 1.

320

Τοποθετήστε τον δείκτη εισαγωγής κειμένου αριστερά του κειμένου Όλα τα «Ελληνικά» τραγούδια... . Στο σημείο εκείνο εισάγετε μια αλλαγή στήλης.

323

Εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία με εισαγωγή πεδίου με μορφή d/M/yyyy στην κενή γραμμή μετά την δεύτερη παράγραφο.

343

Συμπληρώστε στην υποσημείωση που υπάρχει στα δεξιά της φράσης www.rebetiko.gr το κείμενο τραγούδι

346

Προσθέστε στο κείμενο τα εξής πεδία φόρμας:

Δεξιά από το όνομα και το επώνυμο του ασθενούς από ένα πεδίο κειμένου.

Δεξιά από το κείμενο ταμείο ένα αναπτυσσόμενο πεδίο με τα παρακάτω στοιχεία: ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΕΒΕ.

Δεξιά από το κείμενο Τηλέφωνο εισάγετε ένα πεδίο κειμένου με προεπιλεγμένο κείμενο το 888771 και κείμενο βοήθειας τηλέφωνο ανάγκης το οποίο θα ενεργοποιείται πατώντας το πλήκτρο F1.

Αριστερά από τις λέξεις Αλάτι, Λιπαρά, Κάπνισμα και Ψωμί σικάλεως τα αντίστοιχα πεδία ελέγχου.

Στην συνέχεια προστατεύστε τη φόρμα και αποθηκεύστε το έγγραφο.

359

Εκτυπώστε μόνο τις ζυγές σελίδες.

367

Δημιουργήστε ένα νέο στυλ παραγράφου το οποίο θα βασίζεται στο βασικό στυλ, θα χρησιμοποιεί γραμματοσειρά verdana και χρώμα γραμματοσειράς σκούρο μπλέ. Ονομάστε το νέο στυλ INFOlearn2

403

Στο κέντρο του υποσέλιδου του εγγράφου εισάγετε ένα πεδίο το οποίο θα εμφανίζει το μέγεθος του εγγράφου σε kB

418

Προσθέστε, στο σχέδιο που εμφανίζεται κάτω και δεξιά, ένα παραλληλόγραμμο ούτως ώστε να μοιάζει με το σχέδιο που εμφανίζεται επάνω και αριστερά. Στη συνέχεια ομαδοποιήστε τα τρία σχήματα. Μετά, στο σχέδιο που εμφανίζεται επάνω και αριστερά, καταργήστε την ομαδοποίηση και εφαρμόστε στο παραλληλόγραμμο το μοτίβο πλεκτό.

435

Ορίστε ως κωδικό πρόσβασης στο έγγραφο για άνοιγμα και για τροποποίηση το KdSp .

457

Μετατρέψτε το οριοθετημένο με TAB κείμενο, σε πίνακα τριών στηλών.

464

Στο παρόν έγγραφο μορφοποιήστε το κείμενο Καφέ αμάν ως επικεφαλίδα 1

Και τα κείμενα Στην Θεσσαλονίκη και Στην Αθήνα ως επικεφαλίδα 2. Στη συνέχεια ορίστε ως διαφορετικά δευτερεύοντα έγγραφα τα κείμενα που ξεκινούν με Στην Θεσσαλονίκη... έως ...Σμυρναϊκόν κέντρον και Στην Αθήνα... έως ...τραγουδάκια τους. Αποθηκεύστε το πρωτεύον έγγραφο με όνομα Καφέ αμάν σε έναν νέο φάκελο με όνομα TEST4UFolder που θα δημιουργήσετε στην επιφάνεια εργασίας.

493

Διαγράψτε το υπάρχον αντικείμενο wordart.

589

Εισάγετε δεξιά του κελιού Σύνολο ερωτήσεων ένα πεδίο υπολογισμού το οποίο θα υπολογίζει το σύνολο των ερωτήσεων. Στη συνέχεια ταξινομήστε σε φθίνουσα σειρά τον αριθμό των ερωτήσεων των γραμμών τρία έως έξι και στοιχίστε στο κέντρο της πρώτης γραμμής το κείμενο TEST4U.

594

Κλειδώστε το πεδίο που εμφανίζει το όνομα του συντάκτη στο δεξιό τμήμα της κεφαλίδας.

596

Στο έγγραφο της οθόνης υπάρχει ένα ενσωματωμένο φύλλο εργασίας. Στο κελί Β2 αλλάξτε το κείμενο από Ερ σε Ερωτήσεις. Φροντίστε επίσης να εμφανίζεται ολόκληρη η στήλη Β χωρίς να αλλάξετε το πλάτος των υπολοίπων στηλών.

605

Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα των γραμμών 3 έως 6 του πίνακα Αριθμός ερωτήσεων του TEST4U για να δημιουργήστε ένα γράφημα δισδιάστατο γράφημα στηλών, με εισαγωγή αντικειμένου Microsoft Graph. Φροντίστε το περίγραμμα να είναι Μαύρο, Κείμενο 1, να εμφανίζονται οι ετικέτες δεδομένων τιμής, το υπόμνημα να εμφανίζεται στο κάτω μέρος και ανάμεσα στις στήλες να υπάρχει κενό οποιουδήποτε πλάτους. Τοποθετήστε το γράφημα κάτω από τον πίνακα.

614

Εισάγετε μια υποσημείωση με το περιεχόμενο (κείμενο) cert4u video-μαθήματα, στην παράγραφο η οποία ξεκινά με το κείμενο τα video-μαθήματα cert4u αμέσως μετά το κείμενο στον χώρο. Η υποσημείωση να έχει μορφοποίηση μικρών λατινικών αριθμών.

622

Μεταβείτε στην τελευταία σελίδα του εγγράφου και εισάγετε, κάτω από το κείμενο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ, έναν πίνακα περιεχομένων με κλασικό στυλ και οδηγό στηλοθέτη τις τελείες ......

Στη συνέχεια, εισάγετε μια αλλαγή σελίδας αμέσως πριν το κείμενο Αυτά είναι μόνο μερικά από τα πλεονεκτήματα... της πρώτης σελίδας.

Εφαρμόστε στο κείμενο Περιβάλλον χρήσης το οποίο βρίσκεται στην τρίτη σελίδα, το στυλ της επικεφαλίδας TEST4U (βρίσκεται ακριβώς από πάνω) και ενημερώστε τον πίνακα περιεχομένων.

641

Αποδεχτείτε, χρησιμοποιώντας την παρακολούθηση αλλαγών, όλες τις αλλαγές που έγιναν στο έγγραφο. Στη συνέχεια αλλάξτε τη λέξη μαθητές σε σπουδαστές στην τελευταία παράγραφο η οποία ξεκινά με το κείμενο Αυτά είναι μόνο μερικά...

Φροντίστε να είναι ορατή μόνο αυτή η αλλαγή στο έγγραφο.

643

Καταγράψτε μια μακροεντολή η οποία θα αλλάζει τον προσανατολισμό του εγγράφου σε οριζόντιο και το μέγεθος της σελίδας σε Letter. Αποθηκεύστε την μόνο στο ανοικτό έγγραφο με όνομα cert4u.

645

Συγχωνεύστε σε ένα νέο έγγραφο με όνομα ΓΥΝΑΙΚΕΣ το οποίο θα αποθηκεύσετε στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας.

Οι επιστολές να αφορούν μόνο τις ΓΥΝΑΙΚΕΣ που προέρχονται από τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ. Φροντίστε η ταξινόμηση να είναι αύξουσα όσον αφορά το Επώνυμο.

660

Αφού πληκτρολογήσετε το κείμενο Θεωρία υπολογισμού στην πρώτη γραμμή του εγγράφου, εφαρμόστε κλίμακα μεταξύ των χαρακτήρων σε 140%.

667

Στην τελευταία παράγραφο του κειμένου εισάγετε περίγραμμα μόνο επάνω και αριστερά.

685

Στην παράγραφο με δίστηλη διάταξη εμφανίστε μια γραμμή ανάμεσα στις στήλες.

688

Αλλάξτε το επίπεδο της παραγράφου cert4u - TEST4U σε έβδομο από δεύτερο που είναι τώρα.

691

Στην πρώτη λέξη εισάγετε το σχόλιο INFOlearn. Φροντίστε να εμφανίζεται με κίτρινο πλαίσιο.

728

Αφού εισάγετε μια νέα εγγραφή με όνομα Παύλος και επώνυμο Τσακαλίδης στο αρχείο προέλευσης δεδομένων που είναι ήδη συνδεδεμένο με το τρέχον έγγραφο, ολοκληρώστε την συγχώνευση αλληλογραφίας σε ένα νέο έγγραφο του Word.

742

Φροντίστε η επιλογή TEST4U να εμφανίζεται πρώτη στην αναπτυσσόμενη λίστα της φόρμας. Επίσης εισάγετε ως κείμενο βοήθειας το οποίο θα εμφανίζεται όταν πατάμε το πληκτρο F1, το κείμενο Επιλογή Προϊόντος.