4488

Εισάγετε αυτόματη αρίθμηση σελίδων στο υποσέλιδο με στοίχιση αριστερή, σε όλες τις σελίδες του εγγράφου.

4489

Εμφανίστε στο αριστερό τμήμα της κεφαλίδας, το όνομα του συντάκτη του εγγράφου.

4490

Εισάγετε αυτόματη αρίθμηση σελίδων στο υποσέλιδο με στοίχιση δεξιά, σε όλες τις σελίδες του εγγράφου, με μορφή κεφαλαίων λατινικών (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ ..) και να αρχίζει η αρίθμηση από τον αριθμό 2 (2=II).

4491

Διαγράψτε την μη-αυτόματη αλλαγή σελίδας

12008

Η εισαγωγή νέας σελίδας σε ένα έγγραφο καλό είναι να γίνεται...