01  Τι είναι το PowerPoint
 02  Πρώτη οθόνη του προγράμματος
 03  Ανοιγμα και κλείσιμο παρουσίασης και εφαρμογής
 04  Δημιουργία νέας παρουσίασης
 05  Αποθήκευση παρουσίασης
 06  Πλαίσια κειμένου
Εισαγωγή κειμένου και μετακίνηση
Μορφοποίηση του κειμένου
Μορφοποίηση του πλαισίου
 07  Μορφοποιήσεις
Στοίχιση κειμένου
Διάστιχο
Εναλλαγή πεζών - κεφαλαίων
Ζουμ
Πινέλο μορφοποίησης
Αναίρεση και ακύρωση αναίρεσης
 08  Διαφάνειες - Εισαγωγή αντικειμένων
Εισαγωγή νέας διαφάνειας
Εισαγωγή τίτλου
Σε διαφάνεια με αντίστοιχο χώρο
Σε κενή διαφάνεια
Εισαγωγή λίστας με κουκκίδες
Σε διαφάνεια με αντίστοιχο χώρο
Σε κενή διαφάνεια
Μορφοποίηση της λίστας
Εσοχές
Αλλαγή της μορφής της κουκκίδας
Πίνακες
Σε διαφάνεια με αντίστοιχο χώρο
Σε κενή διαφάνεια
Γραφικά
Σε διαφάνεια με αντίστοιχο χώρο
Σε κενή διαφάνεια
Τροποποιήσεις
Γραφήματα
Φύλλο δεδομένων
Τροποποίηση γραφήματος
Αλλαγή φόντου, τύπου και τίτλου γραφήματος
Μορφοποίηση σειρών δεδομένων
Οργανογράμματα
Εισαγωγή οργανογράμματος
Προσθήκη και διαγραφή στοιχείων
Τροποποίηση οργανογράμματος
Μορφοποίηση οργανογράμματος
Αναπαραγωγή διαφάνειας
Σχεδίαση
Αυτόματα σχήματα
Βέλη και γραμμές
Ορθογώνια και ελλείψεις
Περιστροφή
Στοίχιση
Ομαδοποίηση και Διάταξη
Μορφοποίηση
Μετακίνηση και διαγραφή διαφάνειας
 09  Προβολές
Ρυθμίσεις προβολής
Κατά τη διάρκεια της προβολής
Απόκρυψη διαφάνειας
 10  Κεφαλίδες και υποσέλιδα
 11  Υποδείγματα
 12  Μορφοποίηση
Εισαγωγή προτύπου σχεδίασης
Αλλαγή φόντου
Αλλαγή διάταξης διαφάνειας
Διαμόρφωση σελίδας
 13  Εφέ
Εναλλαγή διαφάνειας
Εφέ κίνησης
 14  Εκτύπωση και Προεπισκόπηση εκτύπωσης.
 15  Εργαλεία
Ορθογραφικός έλεγχος
Εργασία με πολλές παρουσιάσεις
Μετάβαση σε άλλη παρουσίαση
Αντιγραφή και μετακίνηση αντικειμένων και διαφανειών σε άλλη παρουσίαση
Αντιγραφή και μετακίνηση αντικειμένων και διαφανειών στην ίδια παρουσίαση
Βοήθεια
 16  Αλλα χαρακτηριστικά
Ιδιότητες Αρχείου
Ιδιότητες εφαρμογής