Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Of course! Right click on the selected text or image and select Copy or Copy Image. It is not possible.
It is possible, if we use an OCR application.
Κωδικός ερώτησης: 10839 34/36
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Is it possible to copy a text or an image from a webpage?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Is it possible to copy a text or an image from a webpage?