Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 2 από τις 5 απαντήσεις

Οι διαφάνειες είναι πιο κατανοητές αν περιέχουν μόνο κείμενο Όπου είναι δυνατόν, καλό είναι να χρησιμοποιούνται εικόνες και γραφήματα που εμφανίζουν με πιο ελκυστικό και παραστατικό τρόπο τις πληροφορίες
Η χρήση πολλών διαφορετικών προτύπων σχεδίασης σε μια παρουσίαση βελτιώνει τη σαφήνειά του περιεχομένου της Σ' ένα γράφημα ή διάγραμμα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και αναλυτικό και επεξηγηματικό κείμενο για να είναι πιο κατανοητό από το ακροατήριο
Τα γραφήματα δεν πρέπει να έχουν πολλά επεξηγηματικά κείμενα που να επισκιάζουν την ίδια την γραφική αναπαράσταση
Κωδικός ερώτησης: 10954 7/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Επιλέξτε τις δύο ορθές προτάσεις σχετικά με την αφομοίωση των πληροφοριών απο το ακροατήριο που λαμβάνετε υπ' όψιν σας κατά τον σχεδιασμό μιας παρουσίασης.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Επιλέξτε τις δύο ορθές προτάσεις σχετικά με την αφομοίωση των πληροφοριών απο το ακροατήριο που λαμβάνετε υπ' όψιν σας  κατά τον σχεδιασμό μιας παρουσίασης.