Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 5 απαντήσεις

Η κανονική προβολή Η προβολή ταξινόμησης διαφανειών
Η προβολή σελίδας σημειώσεων Η προβολή διάρθρωσης
Η προβολή παρουσίασης
Κωδικός ερώτησης: 11408 25/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιά είναι η καλύτερη προβολή για να ελέγξουμε αν έχουμε τοποθετήσει τις διαφάνειες της παρουσίασης μας στην σωστή σειρά;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Ποιά είναι η καλύτερη προβολή για να ελέγξουμε αν έχουμε τοποθετήσει τις διαφάνειες της παρουσίασης μας στην σωστή σειρά;