Κωδικός ερώτησης: 1145 8/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Speichern Sie die aktive Arbeitsmappe unter dem Namen meinBuch1 in einem neuen Ordner, den Sie unter dem Namen meineExcelDateien im Ordner IL-ates\Excel auf dem Desktop erstellen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016