Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 5 απαντήσεις

οι σχεδιαστές οι χρήστες
οι αναλυτές οι διαχειριστές
οι προγραμματιστές
Κωδικός ερώτησης: 11758 21/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιοι από τους παρακάτω εισάγουν και συντηρούν τα δεδομένα σε μια βάση καθώς και ανακτούν διάφορες πληροφορίες;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016