Κωδικός ερώτησης: 1294 11/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Enter the appropriate data in the cell range Α4:J5 and use the right function in the cell A1, to sum the TotalValue of Maria Anders orders (for total order values higher than 1000) and the sum of Thomas Hardy orders (for total order values less than 1000).

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016