Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Όλοι οι υπολογιστές πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο. Όλοι οι χρήστες του δικτύου πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης.
Κάθε χρήστης του δικτύου πρέπει να διαθέτει ένα όνομα χρήστη (user name) και έναν κωδικό πρόσβασης (password), καθώς και καθορισμένα δικαιώματα πρόσβασης. Ο διαχειριστής του δικτύου πρέπει να ενημερώνει κάθε χρήστη για τις ενέργειες που επιτρέπεται να εκτελέσει, ώστε να μην προκληθεί απώλεια δεδομένων από λάθος.
Κωδικός ερώτησης: 13517 26/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια από τις παραπάνω προτάσεις σχετικά με ένα δίκτυο υπολογιστών είναι σωστή;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Ποια από τις παραπάνω προτάσεις σχετικά με ένα δίκτυο υπολογιστών είναι σωστή;