Κωδικός ερώτησης: 19486 5/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 103.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, δημιουργήστε μια τρισδιάστατη κυκλική διάταξη του αντικειμένου, με τα εξής χαρακτηριστικά: Πλήθος στοιχείων διάταξης 5,

Επίκεντρη γωνία διάταξης 360°. Κέντρο της διάταξης και δεύτερο σημείο άξονα καθορίστε της δύο άκρες της μπλε σχεδιασμένης γραμμής.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011

 

 

 


Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 103.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, δημιουργήστε μια τρισδιάστατη κυκλική διάταξη του αντικειμένου, με τα εξής χαρακτηριστικά: Πλήθος στοιχείων διάταξης 5, 
Επίκεντρη γωνία διάταξης 360°. Κέντρο της διάταξης και δεύτερο σημείο άξονα καθορίστε της δύο άκρες της μπλε σχεδιασμένης γραμμής.