Κωδικός ερώτησης: 19495 14/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 112.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή από την διαδικασία επεξεργασίας στερεών (Solidedit), περιστρέψτε την πράσινη επιφάνεια του στερεού με γωνία περιστροφής -30°. Καθορίστε ως άξονα περιστροφής την μπλε σχεδιασμένη γραμμή. Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές. Μετά την περιστροφή, διαγράψτε την μπλε γραμμή.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011