Κωδικός ερώτησης: 19495 13/21
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 112.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή από την διαδικασία επεξεργασίας στερεών (Solidedit), περιστρέψτε την πράσινη επιφάνεια του στερεού με γωνία περιστροφής -30°. Καθορίστε ως άξονα περιστροφής την μπλε σχεδιασμένη γραμμή. Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές. Μετά την περιστροφή, διαγράψτε την μπλε γραμμή.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011

 

 

 


Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 112.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή από την διαδικασία επεξεργασίας στερεών (Solidedit), περιστρέψτε την πράσινη επιφάνεια του στερεού με γωνία περιστροφής -30°. Καθορίστε ως άξονα περιστροφής την μπλε σχεδιασμένη γραμμή. Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές. Μετά την περιστροφή, διαγράψτε την μπλε γραμμή.