Κωδικός ερώτησης: 2163 8/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε και αποθηκεύστε ένα νέο ερώτημα που θα εμφανίζει όλα τα πεδία από τον πίνακα Προϊόντα και εκείνες τις εγγραφές όπου το πεδίο Περιγραφή περιέχει την φράση MATRIX Y AUTO

O χαρακτήρας Y μπορεί να είνα είτε ο αριθμός 1 είτε ο αριθμός 3

Φροντίστε να υπάρχει κενό διάστημα πριν και μετά τον χαρακτήρα Υ. Χρησιμοποιήστε τον τελεστή like μόνο μια φορά.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016