Κωδικός ερώτησης: 2208 22/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο πεδίο Τιμή του πίνακα Προϊόντα ορίστε κατάλληλο κανόνα επικύρωσης έτσι ώστε η τιμή να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 0 και μικρότερη ή ίση από 1000, το κείμενο επικύρωσης να είναι Λάθος τιμή, να απαιτείται η καταχώρηση δεδομένων σε αυτό το πεδίο και η προεπιλεγμένη τιμή του πεδίου να είναι 100. Τέλος, ορίστε ευρετήριο που να επιτρέπονται οι διπλότυπες εγγραφές. Κατά την αποθήκευση του πίνακα φροντίστε να μην εμφανιστεί κάποιο μήνυμα λάθους, λόγω του κανόνα επικύρωσης, αλλάζοντας τις αντίστοιχες τιμές των πεδίων. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016