Κωδικός ερώτησης: 2809 6/8
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Erstellen Sie ein leeres Formular unter dem Namen StartForm. Fügen Sie eine Schaltfläche (Befehlsschaltfläche) mit dem Text Kunden ein, die beim Anklicken das Formular Kunden öffnen und alle Datensätze anzeigen soll. Fügen Sie eine weitere Schaltfläche mit dem Text Bestellungen ein, die das Formular Bestellungen öffnen soll.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013