Κωδικός ερώτησης: 2832 7/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε τις εγγραφές του αρχείου Πωλησεις.dbf που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Access της επιφάνειας εργασίας σας, στον πίνακα Πωλήσεις1 και δημιουργήστε μια έκθεση όμοια με το αρχείο Άσκηση.pdf που βρίσκεται στον ίδιο φάκελο.

Φροντίστε η ημερομηνία στο υποσέλιδο να είναι πάντοτε η τρέχουσα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010