8013
8021
8022
8029

Ορίστε σαν φόντο της επιφάνειας εργασίας το αρχείο wallpaper2.bmp που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

8030

Αλλάξτε τη θέση του επιλεγμένου φόντου της επιφάνειας εργασίας από παραμόρφωση σε

8032

Αντιγράψτε τα περιεχόμενα της οθόνης στο πρόχειρο.

8058

Πόση είναι η συνολική χωρητικότητα του δίσκου C:\;

8059

Πόσος είναι ο ελεύθερος χώρος στον δίσκο C:\;

8060

Πόσος είναι ο δεσμευμένος χώρος στον δίσκο C:\ (με απόκλιση 10ΜΒ);

8061

Ποιό είναι το συνολικό μέγεθος της μνήμης RAM του υπολογιστή σας (με απόκλιση 10 ΜΒ);

8062

Ποιό είναι το μέγεθος της συνολικής μνήμης του υπολογιστή σας (φυσικής + page file) (με απόκλιση 0,1GB)

8064

Εμφανίστε τις ιδιότητες του συστήματος του υπολογιστή σας.

8065

Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εμφανιστεί ο ακριβής αριθμός των αρχείων που περιέχει ο φάκελος TEST4UFolder που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

8082

Εμφανίστε την έκδοση του λειτουργικού συστήματος.

8098

Επιλέξτε ως προφύλαξη οθόνης το Μυστήριο.

8099

Απενεργοποιήστε την προφύλαξη οθόνης.

8100

Ορίστε τον χρόνο αναμονής της προφύλαξης οθόνης σε 7 λεπτά.

8173

Ανοίξτε την εφαρμογή Αυτός ο Υπολογιστής

8174

Ανοίξτε την Εξερεύνηση αρχείων.

8178

Ανοίξτε την εφαρμογή WordPad.

8179

Ανοίξτε την εφαρμογή Windows Media Player.

10005

1 kB ισούται με:

10006

Σε τί αναφέρεται το κουμπί ΕΛ

12500

Ποια από τις προτεινόμενες συσκευές έχει την μεγαλύτερη χωρητικότητα;