8002

Δημιουργήστε έναν νέο φάκελο με όνομα TEST4UFolderNew στην επιφάνεια εργασίας.

8041

Στην επιφάνεια εργασίας υπάρχει ο φάκελος TEST4UFolder. Δημιουργήστε στον φάκελο αυτό τους παρακάτω 3 υποφακέλους Φάκελος1, Φάκελος2 και Φάκελος3 Στον υποφάκελο Φάκελος1 δημιουργήστε έναν νέο υποφάκελο με όνομα Φάκελος4 (Κάθε φορά που τρέχετε την ερώτηση αλλάζουν τα ονόματα των φακέλων γι' αυτό και τα ονόματα των φακέλων στο video μπορεί να είναι διαφορετικά από τα ονόματα των φακέλων που βλέπετε στο κείμενο της ερώτησης).

8042

Ανοίξτε τον φάκελο TEST4UFolder που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

8043

Ανοίξτε τον υποφάκελο που βρίσκεται μέσα στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας.

8093

Μετονομάστε τον φάκελο mytest που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας σε myfiles.

8096

Ορίστε σαν κρυφό τον φάκελο TEST4UF που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

8097

Ορίστε τον φάκελο TEST4UF που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας να μην έχει την ιδιότητα προς αρχειοθέτηση.

8104

Στον τρέχοντα φάκελο Test4UFolder, αλλάξτε την προβολή του σε Εικονίδια.

8105

Στον τρέχοντα φάκελο Test4UFolder, αλλάξτε την προβολή του σε Λίστα.

8106

Στον τρέχοντα φάκελο Test4UFolder, αλλάξτε την προβολή του σε Λεπτομέρειες.

8107

Στον τρέχοντα φάκελο Test4UFolder, αλλάξτε την προβολή του σε Πλακίδια

8108

Στον τρέχοντα φάκελο Test4UFolder, αλλάξτε το μέγεθος της πρώτης στήλης σε 100 pixels.

8109

Στον τρέχοντα φάκελο Test4UFolder, αλλάξτε το μέγεθος της δεύτερης στήλης σε 200 pixels.

8110

Στον τρέχοντα φάκελο Test4UFolder, αλλάξτε το μέγεθος της πρώτης στήλης σε 170 pixels και της δεύτερης στήλης σε 210 pixels.

8114

Μεταβείτε στον φάκελο Test4UFolder της Επιφάνειας Εργασίας.

8124

Εφαρμόστε αύξουσα ταξινόμηση ως προς το όνομα.

8125

Εφαρμόστε φθίνουσα ταξινόμηση ως προς το όνομα.

8126

Εφαρμόστε αύξουσα ταξινόμηση ως προς το μέγεθος.

8127

Εφαρμόστε φθίνουσα ταξινόμηση ως προς το μέγεθος.

8128

Εφαρμόστε αύξουσα ταξινόμηση ως προς την ημερομηνία τροποποίησης.

8129

Εφαρμόστε φθίνουσα ταξινόμηση ως προς την ημερομηνία τροποποίησης.

8130

Εφαρμόστε ταξινόμηση με βάση το μέγεθος, χωρίς να αλλάξετε την προβολή.

8138

Στην επιφάνεια εργασίας υπάρχει ο φάκελος TEST4UFolder. Δημιουργήστε στον φάκελο αυτόν τον υποφάκελο 1626.

8171

Δημιουργήστε την παρακάτω δομή φακέλων στην επιφάνεια εργασίας: