1116

Αντιγράψτε το φύλλο εργασίας 2η ωρα2, σε ένα νέο βιβλίο εργασίας, με το ίδιο όνομα.

Στη συνέχεια αποθηκεύστε το νέο βιβλίο εργασίας στο φάκελο IL-ates\Excel που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας με το όνομα test

1131

Εισάγετε ένα φύλλο εργασίας μετά από το φύλλο ΠΩΛΗΣΕΙΣ και πριν από το 2η ωρα2 και ονομάστε το ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2003

1162

Μετονομάστε το φύλλο εργασίας Sheet3 σε SheetFor2004 και διαγράψτε το φύλλο εργασίας Sheet2.

1163

Ορίστε την σειρά των φύλλων εργασίας ως εξής:

mySheetFor2004, mySheet2, mySheetFor2005, mySheet1.

1190

Κάντε ένα αντίγραφο του φύλλου εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ μετά το φύλλο 2η ωρα2.

1240

Μετακινήστε το φύλλο εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ του αρχείου a ώστε να είναι το πρώτο φύλλο εργασίας του ήδη ανοικτού αρχείου b.

1278

Μετονομάστε το φύλλο εργασίας Sheet3 σε SheetFor2004

1322

Επιλέξτε τα φύλλα εργασίας FF1, FF2 και FF4.

1324

Επιλέξτε όλα τα φύλλα του βιβλίου εργασίας και εκτυπώστε τα στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

11773

Μια καλή πρακτική που μπορούμε να εφαρμόσουμε στην ονοματολογία των φύλλων εργασίας είναι...