1106

Εισάγετε την κατάλληλη συνάρτηση στο κελί C9 του φύλλου εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ ώστε το αποτέλεσμα να είναι το άθροισμα της περιοχής κελιών C5:C8.

1107

Στο κελί L5 του φύλλου εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ εισάγετε τον κατάλληλο τύπο, ο οποίος θα υπολογίζει το πηλίκο του κελιού Κ5 διά του κελιού Κ9 κρατώντας την αναφορά στο κελί K9 σταθερή. Στη συνέχεια επεκτείνετε τον τύπο στην περιοχή κελιών L6:L9

1108

Στο κελί C10 εισάγετε έναν τύπο ο οποίος θα αφαιρεί το κελί C5 από το C9.

1109

Στο κελί C14 εισάγετε την κατάλληλη συνάρτηση η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μέγιστη πώληση για τον μήνα Ιανουάριο (περιοχή C5:C8).

1110

Εισάγετε μια συνάρτηση στο κελί C15 η οποία να εμφανίζει τη λέξη DELLA αν το περιεχόμενο του κελιού C5 είναι ίσο με το περιεχόμενο του κελιού C14. Στην αντίθετη περίπτωση να εμφανίζει την λέξη other.

1130

Μέσα στο φύλλο εργασίας 2η ωρα2, διορθώστε το σφάλμα στον τύπο του κελιού D20. (Λάβετε υπόψιν σας πως ο τύπος γράφτηκε με το πληκτρολόγιο ρυθμισμένο στην Ελληνική γλώσσα).

1132

Μέσα στο φύλλο εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ, τροποποιήστε τον τύπο στο κελί D27 ούτως ώστε αν αντιγραφεί ή συμπληρωθεί αυτόματα σε όλα τα κελιά της περιοχής D27:Κ31, να υπολογίζει σωστά τον υποθετικό τζίρο αν όλες οι πωλήσεις γίνονταν με τον αντίστοιχο τρόπο πληρωμής. Τέλος εφαρμόστε τον τύπο στην περιοχή αυτή.

1140

Στο υπάρχον βιβλίο εργασίας μετονομάστε τα φύλλα ως εξής:

Φύλλο1 (Sheet1): Έσοδα - Φύλλο2 (Sheet2): Έξοδα - Φύλλο3 (Sheet3): Σύνολο

Στο φύλλο Έσοδα εισάγετε στο κελί Α1 το ποσό 1000

Στο φύλλο Έξοδα εισάγετε στο κελί Α1 το ποσό 500

Στο φύλλο Σύνολο και στο κελί Α1 εμφανίστε τη διαφορά του Α1 από το φύλλο Έσοδα από το Α1 του φύλλου Έξοδα, (ΟΧΙ 1000-500) αλλά με τρόπο όμως ούτως ώστε αν αλλάξει η τιμή σε κάποιο από τα φύλλα έσοδα-έξοδα να αλλάξει και η τιμή στο φύλλο σύνολο.

1189

Δεδομένου ότι πωλήσεις είναι η ποσότητα έναρξης+την ποσότητα αγορών-την ποσότητα λήξης-την ποσότητα καταστροφών, εισάγετε κατάλληλο τύπο στα κελιά F7:F9 ώστε να υπολογίζονται οι πωλήσεις για το κάθε είδος.

Στο εύρος κελιών H7:H9 εισάγετε κατάλληλο τύπο που να υπολογίζει την αξία πωλήσεων σε δραχμές και από το αποτέλεσμα αυτό υπολογίστε την αξία πωλήσεων σε Euro (η ισοτιμία του euro-δραχμές είναι στο κελί G2) στα κελιά I7:I9.

1191

Στο φύλλο εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ αναπαράγετε την συνάρτηση του κελιού C9 στο εύρος των κελιών D9:K9.

1192

Στο κελί Β4 μεταβάλετε έτσι την συνάρτηση ώστε η αναφορά στο κελί Α1 να είναι απόλυτη μόνο κατά την στήλη.

1193

Στο κελί D2 μεταβάλετε έτσι την συνάρτηση ώστε η αναφορά στο κελί Α1 να είναι απόλυτη μόνο κατά την γραμμή.

1200

Εισάγετε μια συνάρτηση στο κελί Α1 που να υπολογίζει τα μη κενά κελιά για την περιοχή κελιών Α3:Α15000 Επίσης, εισάγετε στο κελί C116 μία συνάρτηση που να υπολογίζει το πλήθος των κελιών με αριθμητικά δεδομένα από την περιοχή κελιών C3:C110 και μία άλλη συνάρτηση στο κελί C117 που να υπολογίζει τα μη κενά κελιά για την ίδια περιοχή κελιών.

1201

Εισάγετε στο κελί Ε116 μία συνάρτηση που να υπολογίζει τον μέσο όρο κόστους ειδών για την περιοχή κελιών Ε3:Ε110.

1202

Εισάγετε στο κελί Ε116 μία συνάρτηση που να υπολογίζει το ελάχιστο κόστος για την περιοχή κελιών Ε3:Ε110 και μια άλλη συνάρτηση στο κελί Ε117 που να υπολογίζει το μέγιστο κόστος για την ίδια περιοχή κελιών.

1217

Στο κελί Β1 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση, ώστε αν η τιμή στο αριστερό του κελί (Α1) είναι μεγαλύτερη από 5000, τότε να εμφανίζεται ο αριθμός 1 ενώ αν είναι μικρότερη ή ίση από 5000 τότε να εμφανίζεται η τιμή 0. Αναπαράγετε την συνάρτηση αυτή μέχρι το κελί Β10.

1218

Στο κελί E1 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση, ώστε αν η τιμή του κελιού Α1 είναι μεγαλύτερη από την τιμή του κελιού Β1, τότε να εμφανίζεται η τιμή του κελιού C1, αν όχι τότε να εμφανίζεται η τιμή του κελιού D1. Αναπαράγετε την συνάρτηση αυτή μέχρι το κελί E10.

1235

Στο κελί G6 εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος χωρίς ο τύπος να είναι λανθασμένος. Χωρίς να τροποποιήσετε το κελί G6, διαπιστώστε ποιο κελί προκαλεί το σφάλμα και εισάγετε τον κατάλληλο τύπο ή συνάρτηση σε αυτό.

1266

Φροντίστε ώστε στο κελί D7 να μην εμφανίζεται η ένδειξη ####.

1271

Συμπληρώστε αυτόματα την περιοχή κελιών A2:A1000 με το κείμενο του κελιού Α1.

1297

Στο κελί G9 εμφανίζεται το κόστος της μνήμης RAM σε ευρώ. Υπολογίστε στο κελί Η9 το κόστος της μνήμης RAM σε δολλάρια, λαμβάνοντας υπ' όψιν την ισοτιμία ευρώ/δολλαρίου του κελιού Ε19. Στη συνέχεια αναπαράγετε τον τύπο στην περιοχή Η10:Η17.

1308

Εισάγετε στο κελί Ε116 μία συνάρτηση που να υπολογίζει το ελάχιστο κόστος για την περιοχή κελιών Ε3:Ε110.

1310

Εισάγετε στο κελί C116 μία συνάρτηση η οποία θα υπολογίζει τον αριθμό καταχωρήσεων αριθμητικών πεδίων από την περιοχή κελιών C3:C110.

1311

Εισάγετε μια συνάρτηση στο κελί Α1 η οποία θα υπολογίζει τα μη κενά κελιά για την περιοχή κελιών Α3:Α15000.

1543

Στην περιοχή κελιών Β1:Β50 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία να στρογγυλοποιεί με ακρίβεια 4 δεκαδικών ψηφίων τις τιμές από την στήλη Α. Στην περιοχή κελιών C1:C50 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία να στρογγυλοποιεί με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων τις τιμές από την στήλη Α. Στην περιοχή κελιών D1:D50 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία να στρογγυλοποιεί σε δεκάδες τις τιμές από την στήλη Α.

1671

Με την εφαρμογή της κατάλληλης συνάρτησης στο κελί G12 υπολογίστε τον μέσο όρο της περιοχής των κελιών G5 έως G10.

1679

Με την εφαρμογή της κατάλληλης συνάρτησης, εμφανίστε στο κελί J4 τον μέσο όρο των πωληθέντων προϊόντων για τον μήνα Απρίλιο.

1711

Με την εφαρμογή της κατάλληλης συνάρτησης εμφανίστε στο κελί J4 τη μικρότερη τιμή για την περιοχή των κελιών D5 έως D10.

1712

Υπολογίστε τη μέγιστη τιμή για την περιοχή κελιών D5 έως G10 στο κελί D12.

1714

Με την εφαρμογή της κατάλληλης συνάρτησης, εμφανίστε στο κελί J4 τη μέγιστη τιμή για την περιοχή των κελιών F5 έως F10.

1718

Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη συνάρτηση για να εισάγετε στο κελί G13 το άθροισμα των κελιών F4 έως F10. Στη συνέχεια αποθηκεύστε τις αλλαγές.

1750

Με τη χρήση της κατάλληλης συνάρτησης, εισάγετε στο κελί H17 του τρέχοντος φύλλου εργασίας, το άθροισμα των κελιών της περιοχής H6:H9.

1758

Εισάγετε στο κελί Ε11 του φύλλου εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ το άθροισμα των κελιών Ε6:Ε9 με τη χρήση της κατάλληλης συνάρτησης.

1768

Εισάγετε στο κελί C14 του τρέχοντος φύλλου εργασιας τον Μ.Ο. των κελιών της περιοχής D6:D9 με τη χρήση της κατάλληλης συνάρτησης.

1844

Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη συνάρτηση στο κελί Ε11, εμφανίστε την ημέρα της ημερομηνίας που βρίσκεται στο κελί Ε4.

1845

Στο τρέχον φύλλο, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη συνάρτηση στο κελί Ε14, στρογγυλοποιήστε τα περιεχόμενά του κελιού Ε11 σε 2 δεκαδικά ψηφία.

1880

Χρησιμοποιήστε την συνάρτηση countblank στο κελί B1 για να υπολογίσετε τα κενά κελιά για την περιοχή Α1:A400.

10130

Αντιστοιχίστε τους κωδικούς λαθών με την εξήγηση τους.

11044

Καλό είναι να εισάγουμε τον τύπο όπως στο κελί;

12841

Εάν θέλουμε να αναφερόμαστε στο κελί Β15 με σταθερή αναφορά (απόλυτη τιμή) μόνο ως προς τη στήλη, ποιό από τα παρακάτω είναι σωστό;

12842

Ποιό από τα παρακάτω είναι σωστά αν θέλουμε να τροποποιήσουμε τον τύπο του κελιού D6 ούτως ώστε να γίνει σωστή χρήση των αναφορών