1115

Στο αριστερό μέρος της κεφαλίδας του φύλλου εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ εισάγετε το κείμενο Πωλήσεις Υπολογιστών (χωρίς την μορφοποίηση).

1117

Διαμορφώστε το φύλλο εργασίας 2η ωρα2 με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε η δεύτερη γραμμή, να εκτυπώνεται αυτόματα στο πάνω μέρος κάθε σελίδας.

1118

Στο φύλλο εργασίας 2η ωρα2 αλλάξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης ούτως ώστε ολόκληρο το φύλλο εργασίας να εκτυπωθεί σε μία (1) σελίδα στο πλάτος και τρεις (3) σελίδες στο ύψος.

1119

Στο φύλλο εργασίας 2η ωρα2 εφαρμόστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις εκτύπωσης ώστε οι γραμμές πλέγματος και οι επικεφαλίδες των στηλών και των γραμμών να εμφανίζονται κατά την εκτύπωση.

1180

Στο τρέχον φύλλο εργασίας ορίστε τα περιθώρια σελίδας ως εξής:

Επάνω: 3.0 εκ, Κάτω: 3.0 εκ, Αριστερά: 2.0 εκ, Δεξιά: 2.0 εκ, Κεφαλίδας 1.0 εκ, Υποσέλιδου 1.0 εκ.

1181

Στο τρέχον φύλλο εργασίας ορίστε σαν προσανατολισμό σελίδας οριζόντιο και μέγεθος χαρτιού Letter.

1182

Στο τρέχον φύλλο εργασίας ορίστε την κεφαλίδα ως εξής:

πρώτα το όνομα αρχείου, αμέσως μετά η κάθετος / και μετά το όνομα του φύλλου (π.χ. myxls1.xlsx/sheet1) στο κέντρο της κεφαλίδας.

Επίσης ορίστε στο κέντρο του υποσέλιδου να εμφανίζεται αρίθμηση σελίδων της μορφής Σελίδα 1 από ?.

1183

Ορίστε σαν προβολή στο τρέχον παράθυρο την προβολή Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας.

1184

Εκτυπώστε ολόκληρο το τρέχον φύλλο εργασίας στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

1185

Επιλέξτε και εκτυπώστε μόνο τα κελιά Α9:Β12.

1186

Εκτυπώστε ολόκληρο το τρέχον βιβλίο εργασίας στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

1187

Εκτυπώστε μόνο το επιλεγμένο γράφημα.

1203

Στο φύλλο εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ ορίστε την κλίμακα εκτύπωσης σε 150% και στο φύλλο εργασίας 2η ωρα2 σε 135%.

1204

Ορίστε το υποσέλιδο του φύλλου εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ έτσι ώστε στο αριστερό τμήμα να εκτυπώνεται η τρέχουσα ημερομηνία. Επίσης ορίστε το υποσέλιδο του φύλλου εργασίας 2η ωρα2 έτσι ώστε στο δεξιό τμήμα να εκτυπώνεται η τρέχουσα ώρα.

1230

Εκτυπώστε ολόκληρο το τρέχον φύλλο εργασίας χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή στο αρχείο c:\test4u_printer\myprint2.prn.

1313

Στο τρέχον φύλλο εργασίας αλλάξτε τον προσανατολισμό της σελίδας σε οριζόντιο.

1315

Αλλάξτε το μέγεθος χαρτιού σε Letter.

1319

Στο φύλλο εργασίας 2η ωρα2 εφαρμόστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις εκτύπωσης ώστε οι επικεφαλίδες των στηλών και των γραμμών να εμφανίζονται κατά την εκτύπωση.

1320

Στο φύλλο εργασίας 2η ωρα2 εφαρμόστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις εκτύπωσης ώστε οι γραμμές πλέγματος να εμφανίζονται κατά την εκτύπωση.

1326

Εκτυπώστε το τρέχον φύλλο εργασίας σε δύο αντίτυπα.

12898

Κάντε κλικ στο κατάλληλο σημείο της φωτογραφίας για να εμφανίσετε την προεπισκόπηση εκτύπωσης για το ήδη ανοιχτό φύλλο εργασίας.