2025

Δημιουργήστε μια έκθεση με βάση όλα τα πεδία του ερωτήματος ΌλοιΟιΠελάτες. Αποθηκεύστε την έκθεση ως ΈκθεσηΌλοιΟιΠελάτες.

2027

Διαγράψτε την έκθεση ΈκθεσηΠελάτες.

2042

Στην έκθεση ΈκθεσηΠελάτες αλλάξτε την κεφαλίδα της έκθεσης, από ΈκθεσηΠελάτες σε Έκθεση για όλους τους πελάτες μας χωρίς να αλλάξετε την μορφοποίηση. Μεγαλώστε το πλάτος του πλαισίου έτσι ώστε να εμφανίζεται ολόκληρο το νέο κείμενο. Αποθηκεύστε αλλά μην κλείσετε την έκθεση.

2043

Στην έκθεση ΈκθεσηΠελάτες μετακινήστε το πλαίσιο που εμφανίζει την ημερομηνία, =Now(), ούτως ώστε να απέχει 0εκ.από αριστερά και 0εκ. από επάνω όσον αφορά την περιοχή του υποσέλιδου της σελίδας.

2044

Στο πλαίσιο κειμένου με κείμενο ΈκθεσηΠελάτες της τρέχουσας έκθεσης αλλάξτε το χρώμα του κειμένου σε Μαύρο, Κείμενο 1.

2051

Αποθηκεύστε και κλείστε την έκθεση.

2107

Δημιουργήστε μια έκθεση με βάση τον πίνακα Προϊόντα χρησιμοποιώντας όλα τα πεδία του, με αύξουσα ταξινόμηση ως προς το πεδίο Περιγραφή και διάταξη Πίνακα. Αποθηκεύστε την έκθεση ως r1

2108

Στην έκθεση R_Προϊόντα αλλάξτε την διάταξη των πεδίων Κωδικός και Περιγραφή έτσι ώστε η Περιγραφή να εμφανίζεται πρώτα και μετά ο Κωδικός. Αλλάξτε και τις αντίστοιχες ετικέτες. Αποθηκεύστε και κλείστε την έκθεση.

2109

Στην έκθεση R_Προϊόντα μεταφέρετε την ετικέτα με το κείμενο Προϊόντα σε 0εκ από επάνω και 0εκ από αριστερά (στην τρέχουσα ενότητα) και αυξήστε το πλάτος της ετικέτας ώστε να είναι ίσο με το πλάτος της έκθεσης. Επίσης ορίστε Στοίχιση στο κέντρο. Αποθηκεύστε και κλείστε την έκθεση.

2110

Στην έκθεση R_Προϊόντα διαγράψτε το πλαίσιο κειμένου Κωδικός από την λεπτομέρεια και την αντίστοιχή του ετικέτα. Ορίστε το πλαίσιο κειμένου Τιμή να έχει μορφή Βασική με 2 δεκαδικές θέσεις. Αποθηκεύστε και κλείστε την έκθεση.

2111

Δημιουργήστε μία νέα έκθεση που να βασίζεται στο ερώτημα r_orders στην οποία θα εμφανίζονται όλα τα πεδία, ομαδοποίηση ενός επιπέδου με βάση το πεδίο ΚωδικόςΠελάτη, αύξουσα ταξινόμηση κατά Περιγραφή, σύνοψη (ανάλυση και σύνοψη, όχι υπολογισμό ποσοστού) για σύνολο στο πεδίο ΣύνολοΑξίας και σύνολο στο πεδίο Ποσότητα. Ορίστε τον προσανατολισμό της έκθεσης σε οριζόντιο. Αποθηκεύστε την έκθεση με το όνομα r_orders και κλείστε την.

2112

Στην έκθεση R_Παραγγελίες προσθέστε ένα ακόμη πλαίσιο κειμένου στην ενότητα Υποσέλιδο ΚωδικόςΠελάτη ώστε να υπολογίζει τον μέσο όρο του πεδίου ΣύνολοΑξίας. Προσθέστε το ίδιο στην ενότητα Υποσέλιδο έκθεσης. Και τα δύο πλαίσια κειμένου να έχουν γραμματοσειρά Arial Black και μέγεθος 12 στιγμές. Αποθηκεύστε και κλείστε την έκθεση.

2125

Δημιουργήστε μια έκθεση βασισμένη σε όλα τα πεδία του ερωτήματος r_orders ομαδοποιημένη με βάση το πεδίο ΚωδικόςΠελάτη, ενώ θα εμφανίζει το Μέγιστο αριθμό από το ΣύνολοΑξίας. Αποδεχθείτε όλες τις υπόλοιπες προκαθορισμένες επιλογές και αποθηκεύστε την έκθεση με το προτεινόμενο όνομα.

Τέλος, κλείστε την έκθεση.

2126

Τα δεδομένα της ανοικτής έκθεσης είναι ομαδοποιημένα και ταξινομημένα κατά αύξουσα σειρά ως προς το πεδίο ΚωδικόςΠελάτη. Αλλάξτε το πεδίο ομαδοποίησης από ΚωδικόςΠελάτη σε ΚωδικόςΕίδους και την ταξινόμηση από αύξουσα σε φθίνουσα. Αποθηκεύστε και κλείστε την έκθεση.

2844

Στην έκθεση R_Προϊόντα μετακινήστε, στο υποσέλιδο της έκθεσης, το πλαίσιο κειμένου στο οποίο εμφανίζεται η ημερομηνία.

2846

Δημιουργήστε μία νέα έκθεση με όνομα ΑνάΠελάτη η οποία θα εμφανίζει όλα τα πεδία του ερωτήματος ΠαραγγελίεςΣύνοψη. Τα αποτελέσματα να εμφανίζονται ομαδοποιημένα κατά Ονοματεπώνυμο και ταξινομημένα κατά ημερομηνία. Για τον κάθε πελάτη να εμφανίζεται ο μέσος όρος του πεδίου ΣύνολοΑξίας.

11051

Μια έκθεση ή μια αναφορά την χρησιμοποιούμε για...

11764

Αν θέλουμε να εκτυπώσουμε επιλεγμένες πληροφορίες από έναν πίνακα ή ερώτημα τι θα χρησιμοποιήσουμε;