3009

Αντιγράψτε την φωτογραφία από την διαφάνεια POWERPOINT 2000 στην διαφάνεια INTERNET EXPLORER χωρίς να αλλάξετε ούτε την θέση ούτε τις διαστάσεις της.

3038

Από την διαφάνεια EXCEL 2000 Παρουσίαση μερικών χαρακτηριστικών διαγράψτε εντελώς το πλαίσιο κειμένου που περιέχει το κείμενο Δημιουργία γραφημάτων.

3040

Μετακινήστε το κείμενο της δεύτερης και της τρίτης κουκίδας από το αριστερό πλαίσιο κειμένου στο δεξιό πλαίσιο κειμένου, χωρίς να το τροποποιήσετε.

3045

Διαγράψτε μόνο τα γραφικά με τα τρία χρώματα από το φόντο του υποδείγματος διαφανειών της παρουσίασης. Θα πρέπει να παραμείνουν στο υπόδειγμα Τίτλων.

3054

Μετακινήστε το αστέρι από την παρουσίαση IL-ates3054_2 στην τελευταία διαφάνεια της παρουσίασης IL-ates3054_1 χωρίς να το τροποποιήσετε.

3080

Αντιγράψτε το αστέρι από την παρουσίαση IL-ates3080_1 στην τελευταία διαφάνεια της παρουσίασης IL-ates3080_2 χωρίς να το τροποποιήσετε.

3081

Διαγράψτε το αστέρι από την τρέχουσα παρουσίαση.

3118

Αντιγράψτε την διαφάνεια από την παρουσίαση IL-ates3118 και επικολλήστε την στην άλλη ήδη ανοιχτή παρουσίαση.

3119

Μετακινήστε την διαφάνεια από την παρουσίαση IL-ates3118 στο τέλος της άλλης, ήδη ανοιχτής, παρουσίασης.