7510

Υπάρχει ήδη ένας λογαριασμός email. Αλλάξτε το εμφανιζόμενο όνομα χρήστη σε myusername και την ηλεκτρονική διεύθυνση σε username@ispservername.gr Τέλος ορίστε σαν διεύθυνση απαντήσεων την myname@myserver.gr

7511

Εμφανίστε τη βοήθεια του Windows Live Mail.

7512

Εμφανίστε τις πληροφορίες για το Windows Live Mail.

7561

Διαγράψτε όλα τα ύποπτα για ιό μηνύματα από τον φάκελο Εισερχόμενα

7564

Εμφανίστε τη στήλη Προς στις κεφαλίδες των μηνυμάτων του φακέλου Εισερχόμενα

7565

Στον φάκελο Εισερχόμενα κάντε αύξουσα ταξινόμηση των μηνυμάτων ως προς τη στήλη Από

7566

Προσθέστε σημαία στο μήνυμα με θέμα Νέοι κωδικοί που βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα

7567

Στο φάκελο Πρόχειρα υπάρχει το μήνυμα με θέμα Νέες εξετάσεις, αλλάξτε το θέμα σε Νέες επιτυχίες - Συγχαρητήρια! Αποθηκεύστε και κλείστε το μήνυμα.

7568

Στο φάκελο Εισερχόμενα, εμφανίστε τη στήλη Προς μετά την στήλη Από και κάντε αύξουσα ταξινόμηση.

7569

Τροποποιήστε τις στήλες του φακέλου Εισερχόμενα, ώστε η στήλη Ημερομηνία να εμφανίζεται πριν από την στήλη Από και η στήλη Συνημμένο να μην εμφανίζεται καθόλου.

7570

Στον φακέλο Εισερχόμενα, ορίστε το πλάτος της στήλης Από σε 200 pixel, της στήλης Θέμα σε 350 pixel και της στήλης Ημερομηνία σε 180 pixel.

7582

Ρυθμίστε το Windows Live Mail έτσι ώστε να μην γίνεται προσάρτηση του πρωτότυπου κειμένου κατά την απάντηση

7583

Ρυθμίστε το Windows Live Mail έτσι ώστε η ανάγνωση όλων των μηνυμάτων να γίνεται σαν απλό κείμενο

7584

Ρυθμίστε τo Windows Live Mail έτσι ώστε σε όλα τα απεσταλμένα μηνύματα να υπάρχει η αίτηση για αποδεικτικό ανάγνωσης

7585

Ρυθμίστε τo Windows Live Mail έτσι ώστε να γίνεται αποστολή και λήψη μηνυμάτων κατά την εκκίνηση

7587

Εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου μέσα από το οποίο μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε μια στήλη.

7618

Δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα και εισάγετε σαν θέμα του το κείμενο: Κατάσταση. Στη συνέχεια αποθηκεύστε το μήνυμα στο φάκελο Πρόχειρα και κλείστε το.

7620

Φροντίστε να μην εμφανίζεται το παράθυρο ανάγνωσης μηνυμάτων.

7624

Αντιγράψτε το μήνυμα με θέμα Δωρεάν αναβάθμιση του φακέλου Εισερχόμενα στον φάκελο στον οποίο αποθηκεύονται τα μηνύματα που έχουν σταλεί στους παραλήπτες τους.

7630

Διαγράψτε το πιο πρόσφατο μήνυμα του φακέλου Εισερχόμενα και το πιο πρόσφατο μήνυμα του φακέλου Απεσταλμένα.

7632

Ανοίξτε τον φάκελο εκείνον που περιέχει τα emails που είναι έτοιμα προς άμεση αποστολή.

10264

Ποια από τις παρακάτω διευθύνσεις είναι έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email);