Πλήθος ερωτήσεων: 393

 Άνοιγμα, Δημιουργία, Αποθήκευση (11 ερωτήσεις)
 Ρυθμίσεις εφαρμογής (5 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση κειμένου (18 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση παραγράφου (23 ερωτήσεις)
 Περιγράμματα και σκίαση (3 ερωτήσεις)
 Εκτυπώσεις (9 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή αλλαγών σελίδας και Πεδίων (31 ερωτήσεις)
 Εικόνες, Clip art, Αυτόματα σχήματα (10 ερωτήσεις)
 Πίνακες (15 ερωτήσεις)
 Συγχώνευση αλληλογραφίας (16 ερωτήσεις)
 Πίνακες, Εικόνες, Γραφήματα (29 ερωτήσεις)
 Στήλες (17 ερωτήσεις)
 Γραφήματα (16 ερωτήσεις)
 Σχόλια υποσημειώσεις παραπομπές πίνακας περιεχομένων 1 (25 ερωτήσεις)
 Σχόλια υποσημειώσεις παραπομπές πίνακας περιεχομένων 2 (25 ερωτήσεις)
 Σχεδίαση (28 ερωτήσεις)
 Πολλαπλά έγγραφα φόρμες μακροεντολές φύλλα εργασίας 1 (25 ερωτήσεις)
 Πολλαπλά έγγραφα φόρμες μακροεντολές φύλλα εργασίας 2 (22 ερωτήσεις)
 Ερωτήσεις επιπέδου φορέα DIPLOMA (5 ερωτήσεις)
 MS Word Expert 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (BENCHMARK) (30 ερωτήσεις)
 MS Word Expert 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (ASSESSMENT) (30 ερωτήσεις)

 

174

Επιλέξτε την δεύτερη παράγραφο και εφαρμόστε δίστηλη διάταξη.

175

Επιλέξτε την δεύτερη παράγραφο και εφαρμόστε τρίστηλη διάταξη. Μεταξύ των στηλών προσθέστε μια κατακόρυφη γραμμή.

176

Επιλέξτε ολόκληρο το κείμενο, εφαρμόστε δίστηλη διάταξη και προσθέστε μεταξύ των στηλών μια κατακόρυφη γραμμή. Στη συνέχεια εφαρμόστε εξισορρόπηση ύψους στηλών.

177

Επιλέξτε ολόκληρο το κείμενο και εφαρμόστε δίστηλη διάταξη.

Στη συνέχεια εισάγετε μια αλλαγή στήλης αριστερά του κειμένου Από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους

188

Επιλέξτε ολόκληρο το κείμενο και δημιουργήστε μια δίστηλη διάταξη. Στη συνέχεια εξισορροπείστε τις στήλες και στο σημείο με το κείμενο Η πιο πετυχημένη ώς τώρα εφαρμόστε μια αλλαγή στήλης. Στο κενό που θα δημιουργηθεί ακριβώς κάτω από το κείμενο Πες τα στη θείτσα, εισάγετε οποιοδήποτε clip art με τίτλο υπολογιστές

317

Δημιουργήστε μια δίστηλη διάταξη η οποία θα βασίζεται στο κείμενο της πρώτης παραγράφου.

318

Αλλάξτε τη διάταξη της δεύτερης παραγράφου από δίστηλη σε τρίστηλη.

319

Αλλάξτε το πλάτος της πρώτης στήλης σε 5εκ. και την απόσταση μεταξύ των στηλών σε 1,5εκ.

320

Τοποθετήστε τον δείκτη εισαγωγής κειμένου αριστερά του κειμένου Όλα τα «Ελληνικά» τραγούδια... . Στο σημείο εκείνο εισάγετε μια αλλαγή στήλης.

321

Αφαιρέστε από το κείμενο την αλλαγή στήλης.

417

Στη δεύτερη σελίδα του εγγράφου, επιλέξτε το κείμενο Ξεκινάει από την ιδιότυπη έως (λεγόμενους mani). και δημιουργήστε έναν πίνακα τριών (3) στηλών.

600

Επιλέξτε το κείμενο Αυτά είναι μόνο μερικά... έως για τους μαθητές σας και μορφοποιήστε το σε δύο στήλες. Οι στήλες να έχουν ίσο πλάτος, γραμμή ανάμεσά τους και η μεταξύ τους απόσταση να είναι 0,75 εκ.

Στη συνέχεια φροντίστε, μόνο στην ενότητα των στηλών, το αριστερό και δεξιό περιθώριο να είναι 2 εκ.

601

Επιλέξτε το κείμενο Αυτά είναι μόνο μερικά... έως για τους μαθητές σας και μορφοποιήστε το σε δύο στήλες. Οι στήλες να έχουν ίσο πλάτος, γραμμή ανάμεσά τους και η μεταξύ τους απόσταση να είναι 0,75 εκ.

Στη συνέχεια εισάγετε μια αλλαγή στήλης πριν από την πρόταση Οι περισσότερες σχολές στην Ελλάδα...

602

Επιλέξτε το κείμενο Αυτά είναι μόνο μερικά... έως για τους μαθητές σας και μορφοποιήστε το σε δύο στήλες. Η πρώτη στήλη να έχει πλάτος 5 εκ. και η δεύτερη 3 εκ.

683

Μορφοποιήστε κατάλληλα την παράγραφο που αρχίζει με Ο καθηγητής, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων... ώστε να εμφανίζεται σε 4 στήλες.

684

Μετατρέψτε την παράγραφο που αρχίζει με Ο ήχος που προσθέσαμε στα βίντεο... σε δύο στήλες και φροντίστε να μην εμφανίζονται μεγάλα κενά ανάμεσα στις λέξεις, χωρίς να αλλάξει η στοίχιση της παραγράφου.

685

Στην παράγραφο με δίστηλη διάταξη εμφανίστε μια γραμμή ανάμεσα στις στήλες.