1692

Στο κελί A8 εισάγετε την κατάλληλη συνάρτηση η οποία θα εμφανίζει τη λέξη ζημία αν τα έσοδα είναι λιγότερα από τα έξοδα. Για κάθε άλλη περίπτωση θα εμφανίζει τη διαφορά των εξόδων ΑΠΟ τα έσοδα.

1742

Με την εφαρμογή της κατάλληλης συνάρτησης στο κελί B10 να εμφανίζεται το κείμενο ναι αν η τιμή για το προϊόν οθόνη είναι μικρότερη απο 115 Ευρώ. Σε κάθε άλλη περίπτωση να εμφανίζεται το κείμενο όχι.

1806

Στο κελί E11 εμφανίστε το πλήθος των αριθμών της περιοχής κελιών E6:E9 χρησιμοποιώντας την κατάλληλη συνάρτηση.

1850

Στο φύλλο εργασίας Πωλήσεις, εισάγετε μια συνάρτηση στο κελί Ε9 η οποία θα υπολογίζει το άθροισμα των πωλήσεων του πωλητή με όνομα Λαμπροπούλου για την περιοχή κελιών C5:C24

1856

Στην περιοχή κελιών Ε5:Ε9 εισάγετε κατάλληλο τύπο ή συνάρτηση που να εμφανίζει το επώνυμο και το όνομα πελάτη με ένα κενό ανάμεσά τους.

1858

Εισάγετε στο κελί G6 κατάλληλη συνάρτηση η οποία να υπολογίζει το άθροισμα της ποσότητας για παραγγελίες πριν από τις 2/7/2004 και για τα προϊόντα τα οποία περιέχουν στην περιγραφή τους την λέξη VIPER

1865

Συμπληρώστε στην περιοχή κελιών F5:F16 κατάλληλη συνάρτηση η οποία να υπολογίζει τις προβλεπόμενες πωλήσεις για το έτος 2010 σύμφωνα με τα κριτήρια που υπάρχουν στην περιοχή κελιών I3:K6

1866

Στο κελί Η3 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση που να υπολογίζει την μέγιστη ποσότητα του είδους set1 για τον πελάτη Λαμπρόπουλο Στέλιο. Εισάγετε στο κελί Η4 την αντίστοιχη συνάρτηση που να υπολογίζει όμως την ελάχιστη ποσότητα

1876

Εισάγετε στο κελί A1 του φύλλου εργασίας Total έναν τύπο, έτσι ώστε να υπολογίζει το άθροισμα των κελιών A1 για τα φύλλα εργασίας a1 έως a8.

1877

Στη περιοχή κελιών D4:H23 εισάγετε κατάλληλο τύπο που να υπολογίζει το ποσό των τόκων για τα επιτόκια που βρίσκονται στην περιοχή κελιών C4:C23 και για τα ποσά δανείου που βρίσκονται στην περιοχή κελιών D3:H3

1879

Στο κελί A1 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση που να εμφανίζει την σημερινή ημερομηνία.

1891

Στην περιοχή κελιών B1:B20 εμφανίστε τις τιμές των κελιών A1:A20 στρογγυλοποιημένες προς τα πάνω με δύο δεκαδικά ψηφία.

1892

Στην περιοχή κελιών B1:B20 εμφανίστε τους τιμές των κελιών A1:A20 στρογγυλοποιημένα προς τα κάτω με δύο δεκαδικά ψηφία.

1893

Στην περιοχή κελιών B1:B20 εμφανίστε τα τρία πρώτα γράμματα των κελιών A1:A20 αντίστοιχα.

1894

Στην περιοχή κελιών B1:B20 εμφανίστε τα τρία τελευταία γράμματα των κελιών A1:A20 αντίστοιχα.

1895

Στην περιοχή κελιών B1:B20 εμφανίστε το δεύτερο έως το πέμπτο γράμμα των κελιών A1:A20 αντίστοιχα.

1896

Εμφανίστε στο κελί G1 το πλήθος των ανθρώπων που εξετάστηκαν στο Word της περιοχής κελιών A5:E28 και πέτυχαν βαθμολογία μεγαλύτερη του 90.

1914

Εμφανίστε, στο κελί C1, την αύξουσα κατάταξη του αριθμού 18 (κελί Α3), στη λίστα της περιοχής Α2:Α17, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη συνάρτηση.

1915

Εμφανίστε στο κελί Β2 το κείμενο του κελιού Α2 εξαλείφοντας τα κενά εμπρός και πίσω από το όνομα, με χρήση της κατάλληλης συνάρτησης. Αντιγράψτε την συνάρτηση στη περιοχή Β3:Β4.

1916

Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη συνάρτηση, εμφανίστε στο κελί G1 τον μέσο όρο των πωλήσεων σε EURO του πωλητή Γουτούδη, σε πωλήσεις άνω των 100 €