1223

Στο κελί Β8, του φύλλου εργασίας vlookup εμφανίστε τις πωλήσεις της εταιρίας Della, χρησιμοποιώντας την συνάρτηση vlookup. Οι πωλήσεις των εταιριών υπάρχουν στο φύλλο εργασίας πωλήσεις. Στην συνέχεια αναπαράγετε την συνάρτηση έως το κελί B12.

1224

Στο κελί Β8, του φύλλου εργασίας hlookup εμφανίστε τον αντιπρόσωπο της εταιρίας Della, χρησιμοποιώντας την συνάρτηση hlookup. Οι αντιπρόσωποι των εταιριών υπάρχουν στο φύλλο εργασίας πωλήσεις Στην συνέχεια αναπαράγετε την συνάρτηση έως το κελί G8.

1225

Εμφανίστε στο κελί C20, ανάλογα με την τιμή του κελιού Α20, την αντίστοιχη τιμή της στήλης C του πίνακα Α1:C18 χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση Lookup.

(Στο video της λύσης, η απάντηση ίσως να είναι διαφορετική επειδή αλλάζουν οι τιμές στα κελιά κάθε φορά που ξεκινά το TEST4U).

1226

Μορφοποιήστε τα κελιά Β1:Β10 σε αριθμό με ακρίβεια 4 δεκαδικών ψηφίων και διαχωριστικό χιλιάδων. Στην συνέχεια εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση στην περιοχή αυτή ώστε να εμφανίζεται η διαφορά ημερών από την ημερομηνία που βρίσκεται στη στήλη Α με την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

1227

Εισάγετε στο κελί Α1 την κατάλληλη συνάρτηση ώστε να εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

Εισάγετε στο κελί Α2 την κατάλληλη συνάρτηση ώστε να εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα + 4 ημέρες.

Εισάγετε στο κελί Α3 την κατάλληλη συνάρτηση ώστε να εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα + 365 ημέρες.

1228

Εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση στο κελί Ε2 έτσι ώστε να εμφανίζεται η ημερομηνία για τις τιμές που υπάρχουν στην περιοχή A2:C2. Αναπαράγετε την συνάρτηση στην περιοχή Ε3:Ε11.

1229

Εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση στο κελί C3 ώστε να παράγει ημερομηνία με έτος την τιμή του κελιού C2, μήνα την τιμή του κελιού Β3 και ημέρα πρώτη του μηνός. Αναπαράγετε την συνάρτηση στην περιοχή κελιών C3:G14 με την ίδια λογική.

1231

Εισάγετε στο κελί C5, χρησιμοποιώντας την συνάρτηση date(), την ημερομηνία 9 Ιουνίου 1968.

1241

Στο κελί Ε15, υπολογίστε το σύνολο των βαθμών της Gladbach με τη βοήθεια της συνάρτησης sumif.

1246

Στην περιοχή κελιών G3:H8 εμφανίζονται τα ονόματα των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι ομάδες. Εισάγετε μια συνάρτηση στο κελί D2 η οποία θα εμφανίζει το αντίστοιχο όνομα της χώρας για την συγκεκριμένη ομάδα. Στη συνέχεια αναπαράγετε την συνάρτηση στην περιοχή D3:D21. Χρησιμοποιήστε την VLOOKUP

1294

Εισάγετε τα κατάλληλα δεδομένα στην περιοχή κελιών Α4:J5, έτσι ώστε χρησιμοποιώντας τη κατάλληλη συνάρτηση στο κελί Α1, να εμφανιστεί το άθροισμα των παραγγελιών για τον Κώστα Γουτούδη (όπου το ΣύνολοΑξίας, για την κάθε παραγγελία, είναι μεγαλύτερο από 1000) και τον Στέλιο Λαμπρόπουλο (όπου το ΣύνολοΑξίας, για την κάθε παραγγελία, είναι μικρότερο από 1000).

1539

Στο κελί Α1 εισάγετε την ημερομηνία γέννησής σας. Στο κελί Α2 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση που να δίνει πάντα την τρέχουσα ημερομηνία. Στο κελί Α3 εισάγετε κατάλληλο τύπο ή συνάρτηση έτσι ώστε να υπολογίζει το πλήθος των ημερών που έχετε ζήσει. Η μορφοποίηση στο κελί Α3 να είναι αριθμός με 0 δεκαδικά ψηφία και διαχωριστικό χιλιάδων.

1540

Στην περιοχή Β1:D21 κελιών εισάγετε κατάλληλες συναρτήσεις έτσι ώστε η στήλη Β να εμφανίζει την ημέρα της ημερομηνίας της στήλης Α, η στήλη C να εμφανίζει τον μήνα της ημερομηνίας της στήλης Α, η στήλη D να εμφανίζει το έτος της ημερομηνίας της στήλης Α.

1547

Εισάγετε κατάλληλες συναρτήσεις στην περιοχή κελιών G5:G10 έτσι ώστε να υπολογίζεται η μελλοντική αξία μιας επένδυσης με βάση περιοδικές, σταθερές πληρωμές και σταθερό επιτόκιο. Τα δεδομένα δίνονται στην περιοχή κελιών Β5:F10

1548

Εισάγετε κατάλληλες συναρτήσεις στην περιοχή κελιών G5:G10 έτσι ώστε να υπολογίζεται το ποσό της δόσης ενός δανείου με βάση σταθερές πληρωμές και σταθερό επιτόκιο. Τα δεδομένα δίνονται στην περιοχή κελιών Β5:F10

1549

Εισάγετε κατάλληλες συναρτήσεις στην περιοχή κελιών G5:G10 έτσι ώστε να υπολογίζεται η παρούσα αξία μιας επένδυσης με βάση μια σειρά μελλοντικών πληρωμών σε τρέχουσες τιμές. Τα δεδομένα δίνονται στην περιοχή κελιών Β5:F10.

1550

Εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση στο κελί G5 έτσι ώστε να υπολογίζεται η καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης με βάση ένα προεξοφλητικό επιτόκιο και μια σειρά μελλοντικών πληρωμών (αρνητικές τιμές) και εισοδημάτων (θετικές τιμές). Τα δεδομένα δίνονται στην περιοχή κελιών Β5:F10.

1551

Εισάγετε κατάλληλες συναρτήσεις στην περιοχή κελιών F5:F10 έτσι ώστε να υπολογίζεται το επιτόκιο της περιόδου. Τα δεδομένα δίνονται στην περιοχή κελιών Β5:F10.

1552

Στο κελί Ε3 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία θα επιστρέφει την τιμή TRUE όταν το κελί Α3 είναι μεγαλύτερο από 10 και το κελί Β3 είναι μεγαλύτερο από 10 και το κελί C3 είναι μεγαλύτερο από 10 και το κελί D3 είναι TRUE, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση θα επιστρέφει την τιμή FALSE. Αναπαράγετε την συνάρτηση αυτή μέχρι το κελί Ε50. Στο κελί Ε1 εισάγετε συνάρτηση η οποία θα επιστρέφει την τιμή TRUE όταν έστω και σε ένα κελί υπάρχει η τιμή TRUE από την περιοχή κελιών Ε3:Ε50.