1232

Εισάγετε στο τρέχον φύλλο εργασίας την φωτογραφία sun.jpg η οποία βρίσκεται στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας.

1233

Μετακινήστε την τρέχουσα φωτογραφία έτσι ώστε η πάνω αριστερή γωνία να είναι μέσα στο κελί D7.

1234

Αλλάξτε το μέγεθος της φωτογραφίας σε 50% στο ύψος και 120% στο πλάτος σε σχέση με το αρχικό μέγεθος της φωτογραφίας.