2013

Δημιουργήστε μια σχέση ένα-προς-πολλά ανάμεσα στο πεδίο ΚωδικόςΠελάτη του πίνακα Πελάτες και στο πεδίο ΚωδικόςΠελάτη του πίνακα Ενοικιάσεις. Ενεργοποιήστε την ακεραιότητα αναφορών και να επιτρέπονται οι ενημερώσεις και οι διαγραφές εγγραφών .

2014

Διαγράψτε την σχέση που υπάρχει μεταξύ των πινάκων Ενοικιάσεις και Όροι

2074

Δημιουργήστε μια σχέση ένα-προς-ένα ανάμεσα στο πεδίο Κωδικός του πίνακα Προϊόντα και στο πεδίο Κωδικός του πίνακα ΠροϊόνταΦωτό. ΜΗΝ ενεργοποιήστε την ακεραιότητα αναφορών.

2075

Απενεργοποιήστε την ακεραιότητα αναφορών και στη συνέχεια διαγράψτε την σχέση που υπάρχει μεταξύ του πεδίου ΈτοςΚυκλοφορίας του πίνακα Αντίτυπα και του πεδίου ΈτοςΚυκλοφορίας του πίνακα Ταινίες χωρίς να διαγραφεί η σχέση μεταξύ των πεδίων ΌνομαΤαινίας αντίστοιχα.

2076

Δημιουργήστε μια σχέση ένα-προς-ένα ανάμεσα στο πεδίο Κωδικός του πίνακα Προϊόντα και στο πεδίο Κωδικός του πίνακα ΠροϊόνταΦωτό (ελέγξε αν ο σχετιζόμενος πίνακας είναι ο ΠροϊόνταΦωτό). Ενεργοποιήστε την ακεραιότητα αναφορών για την διαδοχική ενημέρωση εγγραφών αλλά να MHN επιτρέπονται διαγραφές σχετικών εγγραφών.

2077

Δημιουργήστε μια σχέση ένα-προς-πολλά ανάμεσα στο πεδίο ΚωδικόςΠελάτη του πίνακα Πελάτες και στο πεδίο ΚωδικόςΠελάτη του πίνακα Ενοικιάσεις. Ενεργοποιήστε την ακεραιότητα αναφορών.

2143

Δημιουργήστε μια σχέση μεταξύ του πεδίου ΚωδικόςΠελάτη του πίνακα Πελάτες και του πεδίου ΚωδικόςΠελάτη του πίνακα Παραγγελίες με ενεργοποιημένη την ακεραιότητα αναφορών.

2144

Δημιουργήστε μία νέα σχέση ένα-προς-ένα μεταξύ του πεδίου ΚωδικόςΠελάτη από τον πίνακα Πελάτες και του πεδίου ΚωδικόςΠελάτη από τον πίνακα ΠελάτεςΣχόλια.

2189

Διαγράψτε τη σχέση μεταξύ του πίνακα Προϊόντα και Παραγγελίες. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

2198

Τροποποιήστε κατάλληλα το ερώτημα ώστε να εμφανίσετε στο πρώτο πεδίο του τον υπάλληλο και στο δεύτερο πεδίο του τον προϊστάμενο του κάθε υπαλλήλου. Αποθηκεύστε και κλείστε το ερώτημα.

2209

Δημιουργήστε μια σχέση ένα-προς-πολλά ανάμεσα στο πεδίο ΚωδικόςΠελάτη του πίνακα Πελάτες και στο πεδίο ΚωδικόςΠελάτη του πίνακα Ενοικιάσεις. Ενεργοποιήστε την ακεραιότητα αναφορών και να επιτρέπονται οι ενημερώσεις και οι διαγραφές εγγραφών. Ο τύπος συνδέσμου να είναι τέτοιος έτσι ώστε να προστίθενται όλες οι εγγραφές από τον πίνακα Ενοικιάσεις.

2210

Δημιουργήστε μια σχέση ανάμεσα στο πεδίο ΌροιΕνοικίασης του πίνακα Όροι και στο πεδίο ΌροιΕνοικίασης του πίνακα Ενοικιάσεις. Ο τύπος συνδέσμου να είναι τέτοιος έτσι ώστε να προστίθενται όλες οι εγγραφές από τον πίνακα Ενοικιάσεις.

2775

Δημιουργήστε μία σχέση μεταξύ του πίνακα Πελάτες και του πίνακα Προϊόντα χρησιμοποιώντας ως πίνακα σύνδεσης τον πίνακα Παραγγελίες

2776

Διαγράψτε όλες τις εγγραφές από τον πίνακα Προϊόντα χωρίς όμως να διαγραφούν οι εγγραφές από τον πίνακα Παραγγελίες.

2777

Τροποποιήστε την σχέση μεταξύ του πίνακα Προϊόντα και του πίνακα ΠροϊόνταΦωτό έτσι ώστε αλλάζοντας τον κωδικό του προϊόντος να αλλάζει και η σχετική εγγραφή στον πίνακα ΠροϊόνταΦωτό. Το ίδιο να ισχύει και για την διαγραφή εγγραφών.

2791

Δημιουργήστε μία σχέση μεταξύ του πίνακα Πελάτες και του πίνακα Κατηγορίες. Ενεργοποιήστε και την ακεραιότητα αναφορών

2813

Τροποποιήστε κατάλληλα τον τύπο του πεδίου Τύπος του πίνακα Παραγγελίες έτσι ώστε να δημιουργήσετε μία σχέση μεταξύ αυτού του πεδίου και του πεδίου ΚωδικόςΤύπουΠαραγγελίας του πίνακα ΤύποιΠαραγγελιών με ενεργοποιημένη την ακεραιότητα αναφορών. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.