11696

Ποιες μονάδες μέτρησης χρησιμοποιεί το Autocad;

11698

Ποιος από τους παραπάνω συνδυασμούς πλήκτρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εμφάνιση των ιδιοτήτων ενός αντικειμένου;

11699

H σχεδίαση στο Autocad γίνεται πάντα μόνο τη χρήση ποντικιού.

11700

Η εντολή Redraw χρησιμοποιείται...

19200

Μεταβείτε από το σχέδιο1 στο σχέδιο2. Κλείστε το σχέδιο2.

19201

Δημιουργήστε ένα νέο σχέδιο με όνομα Σχέδιο1.dwg και αποθηκεύστε το στον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας σας.

19202

Σχεδιάστε μια τυχαία Γραμμή με τη χρήση της εντολής Line, με αρχή και τέλος όποια σημεία θέλετε.

19203

Με τη χρήση ORTHO σχεδιάστε μία γραμμή σε όποιο σημείο της επιφάνειας σχεδιασμού επιθυμείτε.

19204

Ενεργοποιήστε την ανίχνευση πολικών γωνιών.

19205

Ενεργοποιήστε το OSNAP και το σημείο Parallel.

19206

Αναιρέστε την τελευταία ενέργεια και στην συνέχεια διαγράψτε τον κύκλο του σχεδίου.

19207

Διαγραψτε το ορθογώνιο σχήμα του σχεδίου και στην συνέχεια επαναφέρετέ το με την εντολή OOPS.

19208

Αποκρύψτε την γραμμή εργαλειών Draw.

19211

Χρησιμοποιήστε την εντολή Line για να σχεδιάσετε μια γραμμή της οποίας το δεύτερο σημείο θα έχει σχετικές συντεταγμένες 50,10.

19212

Με την εντολή Line σχεδιάστε μια γραμμή με μήκος 400 και κλίση 130 μοίρες.

19214

Επιλέξτε μόνο τον κύκλο και το ορθογώνιο από τα σχήματα της οθόνης και αποθηκεύστε.

19215

Με την εντολή construction line σχεδιάστε μια κατακόρυφη γραμμή.

19225

Με την κατάλληλη εντολή εμφανίστε πληροφορίες για το αντικείμενο της οθόνης.

19244

Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη εντολή για να δημιουργήσετε ένα συμπιεσμένο αρχείο με όνομα File1 στον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας το οποίο θα περιέχει όλα τα στοιχεία του τρέχοντος σχεδίου.

19245

Αλλάξτε το μέγεθος του σταυρονήματος σε 10 και το χρώμα της περιοχής σχεδίασης σε λευκό.

19246

Με την κατάλληλη εντολή εμφανίστε όλες τις χρονικές πληροφορίες του τρέχοντος σχεδίου.

19247

Διαιρέστε την οθόνη σε τρία κατακόρυφα παράθυρα χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή.