19065

Δημιουργήστε ένα νέο σχέδιο που να βασίζεται στο πρότυπο INFOlearn.dwt το οποίο βρίσκεται μέσα στο φάκελο IL-ates\CAD. Αποθηκεύστε το αρχείο με το όνομά myTemplate, σε μορφή αρχείου .dwg μέσα στον ίδιο φάκελο.

19066

Ανοίξτε το αρχείο INFOlearn02.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας. Θέστε τα όρια του σχεδίου στα 42000,29700. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19067

Στο INFOlearn02.dwg ορίστε την απόσταση των κουκίδων του πλέγματος (grid spacing) στα 5mm. Εμφανίστε το πλέγμα. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19068

Στο INFOlearn02.dwg ορίστε την απόσταση την βηματική έλξη (snap) στα 200mm. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19069

Στο INFOlearn02.dwg ορίστε τις μονάδες μέτρησης (units) : Τύπο Γραμμικών Μονάδων (Length Type) σε Engineering και Πλήθος Δεκαδικών Ψηφίων (Precision) σε 0'-0". Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19071

Σχεδιάστε έναν κύκλο με κέντρο στις απόλυτες συντεταγμένες (270,160) και διάμετρο 200. Αποθηκεύστε το σχέδιο

19072

Μετακινήστε τον κύκλο στις νέες απόλυτες συντεταγμένες (150,150), χρησιμοποιώντας ως σημείο βάσης το κέντρο του. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19075

Δημιουργήστε μια νέα Όψη με Όνομα (Named View) που θα περιέχει μόνο τους δύο έγχρωμους κύκλους. Το όνομα τις Όψης θα είναι Circle View. Εφαρμόστε τη στο σχέδιο. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19087

Αποθηκεύστε το αρχείο σαν πρότυπο σχέδιο (Drawing Template) με όνομα INFOlearn05 στον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας. Πληκτρολογήστε στο πεδίο περιγραφής του προτύπου (template description) το κείμενο Drawing Circle.

19121

Αποθηκεύστε το αρχείο με το ίδιο όνομα, αλλά σε μορφή .dxf, στον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας

19122

Εξάγετε ολόκληρο το αρχείο με το ίδιο όνομα, αλλά σε μορφή .wmf, στον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας.

19126

Αποκόψτε όλα τα στοιχεία του αρχείου INFOlearn51.dwg και επικολλήστε τα στο αρχείο INFOlearn51res.dwg. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19127

Αντιγράψτε τον πίνακα του αρχείου INFOEXCEL.xls και επικολλήστε τον στο αρχείο INFOlearn52.dwg Αποδεχθείτε τις προεπιλεγμένες παραμέτρους. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19189

Ενεργοποιήστε τα σημάδια επιλογής σημείων (Blipmode). Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19191

Επαναφέρετε το σύστημα αξόνων σχεδίασης σε θέση σύμφωνη με το παγκόσμιο σύστημα σχεδίασης (World UCS). Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19199

Μετατρέψτε τις ρυθμίσεις των Points, έτσι ώστε να θέσετε το μέγεθός τους σε απόλυτες μονάδες (Absolute Units) με τιμή 2. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19251

Εμφανίστε το παράθυρο διαλόγου Drawing Recovery Manager.

19253

Στο τρέχον σχέδιο εισάγετε την εικόνα image.gif από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας, στο σημείο με συντεταγμένες 10, 20.

19255

Εμφανίστε το παράθυρο Aerial View για το τρέχον σχέδιο.

19256

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα Infolearn.dxf που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας σας.

19257

Ανοίξτε την βοήθεια της εφαρμογής.

19258

Χρησιμοποιώντας την εντολή LTSCALE διορθώστε την εμφάνιση της γραμμής ώστε να φαίνεται ότι είναι διακεκομμένη.