19177

Στρογγυλέψτε (fillet) με καμπύλη ακτίνας R = 15 μονάδες όλες τις κορυφές του ορθογωνίου. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19182

Χρησιμοποιώντας το δεξί αντικείμενο στο χώρο εργασίας, δημιουργείστε μια πολική πολλαπλή αναπαραγωγή αντικειμένων (polar array) των 180°. Το κέντρο του μικρού κύκλου να χρησιμοποιηθεί ως το κέντρο της αναπαραγωγής. Τα αντικείμενα που θα αναπαραχθούν θα πρέπει να είναι 5 στον αριθμό και να βρίσκονται σε κάθετη θέση στην οθόνη (να μην περιστραφούν). Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19184

Δημιουργήστε διπλή γραμμοσκίαση (double hatch) στο αντικείμενο με απόσταση 5 μονάδες και γωνία 45°. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19187

Σχεδιάστε μία έλλειψη με αρχή οριζόντιου άξονα το σημείο με απόλυτες συντεταγμένες (20,15) και μήκος άξονα 20, προς τα δεξιά. Το άνοιγμα της έλλειψης να είναι από άκρη έως άκρη της περιφέρειας της 40. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19188

Σχεδιάστε μία ημιευθεία (Ray) ξεκινώντας από το σημείο με απόλυτες συντεταγμένες (20,20) και με φορά κάθετη προς τα κάτω. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19192

Μετατρέψτε το υπάρχον αντικείμενο σε Σύννεφο (Revision Cloud). Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19193

Αλλάξτε την μορφή των σημείων (Points) από Τελεία σε Χ. Διαγράψτε τα τμήματα των γραμμών ανάμεσα στα σημεία C και D. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19198

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις των Points, έτσι ώστε να μετατραπούν σε σταυρούς. Αποθηκεύστε το σχέδιο

19213

Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή διαχωρίστε σε γραμμές το πολύγραμμο της οθόνης.

19216

Περιστρέψτε κατάλληλα το ορθογώνιο της οθόνης ώστε η μικρή πλευρά του να συμπέσει με την ευθεία.

19217

Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη εντολή για να αποκόψετε τα τμήματα των γραμμών που βρίσκονται εκτός ορθογωνίου.

19218

Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη εντολή για να διαιρέσετε την γραμμή σε δύο τμήματα τυχαίου μήκους.

19219

Διαγράψτε το τμήμα της γραμμής μεταξύ των σημείων Α και Β χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή.

19220

Με τη χρήση της κατάλληλης εντολής ενώστε τις γραμμές της οθόνης σε μία.

19221

Ευθυγραμμίστε ως προς την μεγάλη πλευρά του ορθογωνίου, τα σχήματα του σχεδίου με την κατάλληλη εντολή.

19222

Χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες εντολές για να διατηρήσετε στο σχέδιο μόνο την τομή των σχημάτων.

19226

Με την κατάλληλη εντολή εφαρμόστε στον κύκλο το ίδιο Hatch που έχει εφαρμοστεί στο ορθογώνιο.

19243

Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη εντολή για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα αντικειμένων (Group) με όνομα infolearn το οποίο θα περιλαμβάνει μόνο τον κύκλο και το ορθογώνιο.

19248

Στο τρέχον σχέδιο υπάρχει μια εικόνα με πλαίσιο. Ρυθμίστε το πλαίσιο έτσι ώστε να είναι ορατό αλλά να μην επιτρέπεται η εκτύπωση του.

19249

Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη εντολή για να καμπυλώσετε τις πλευρές του πολύγραμμου σχήματος.

19250

Χρησιμοποιώντας την εντολή TRACE σχεδιάστε μια γραμμή με πάχος 4.