19074

Σχεδιάστε μία γραμμή με αρχή το σημείο (15,20) και τέλος το σημείο (40,10). Η γραμμή θα ανήκει στο Layer: Line 01. Σχεδιάστε ακόμα μία γραμμή με αρχή το σημείο (13,5) και τέλος το σημείο (37,25). Η γραμμή αυτή θα ανήκει στο Layer: Line 02. Αποθηκεύστε το σχέδιο

19079

Αλλάξτε την μορφή των σημείων (Points) από Τελεία σε Χ. Διαγράψτε το τμήμα της γραμμής ανάμεσα στα σημεία Α και Β. (να χρησιμοποιηθεί η εντολή Trim)

Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19080

Περιστρέψτε το ορθογώνιο 45 μοίρες, χρησιμοποιώντας σαν βάση περιστροφής το σημείο με απόλυτες συντεταγμένες (720,470).Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19081

Διαιρέστε την οριζόντια γραμμή σε 10 ίσα τμήματα. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19082

Χωρίστε την οριζόντια γραμμή σε ίσες αποστάσεις των 2.5mm. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19083

Σχεδιάστε ένα τόξο στο κενό μεταξύ των δύο οριζόντιων γραμμών, με ακτίνα 10. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19084

Σχεδιάστε έναν κύκλο ακτίνας 20mm με κέντρο σε απόσταση 10mm από το κέντρο του κίτρινου κύκλου και υπό γωνία 42 μοιρών Αποθηκεύστε το σχέδιο. (Χρησιμοποιήστε μια γραμμή για οδηγό)

19085

Σχεδιάστε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με διαστάσεις 20 Χ 10 και υπό γωνία 48 μοιρών. Η κάτω αριστερή γωνία του παραλληλογράμμου, η οποία θα χρησιμοποιηθεί και ως βάση περιστροφής, να βρίσκετε στο σημείο με απόλυτες συντεταγμένες (95,50). Αποθηκεύστε το σχέδιο

19086

Σχεδιάστε ένα εξάγωνο με συντεταγμένες κέντρου (30,20), εγγεγραμμένο στον κύκλο και με ακτίνα 8mm. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19089

Μετακινήστε το σχέδιο στο σημείο με απόλυτες συντεταγμένες (18,30). Χρησιμοποιήστε ως βάση μετακίνησης το σημείο με το γράμμα Α, χωρίς να μετακινηθεί το γράμμα Α. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19090

Υπολογίστε το μήκος της γραμμής και συμπληρώστε το κείμενο Distance= εισάγοντας το αποτέλεσμα του μήκους. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19095

Κάντε παράλληλη υπό κλίμακα αντιγραφή (Offset) του παραλληλόγραμμου, κατά 2 προς το εσωτερικό του. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19096

Μετατρέψτε το αντικείμενο σε πολύγραμμο. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19097

Ορίστε το πάχος του πολύγραμμου σε 1.5. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19098

Αποθηκεύστε τα κόκκινα αντικείμενα σε αρχείο με όνομα INFOlearn25res.dwg. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19099

Σχεδιάστε έναν δακτύλιο (Donut), με εσωτερική διάμετρο 5 και εξωτερική διάμετρο 10. Το κέντρο το δακτυλίου είναι το σημείο με απόλυτες συντεταγμένες (20,15). Αποθηκεύστε το σχέδιο με όνομα INFOlearn36res.dwg

19100

Εκτελέστε την κατάλληλη εντολή, ώστε να αναπαραχθεί κυκλικά το τετράγωνο γύρω από τον κύκλο, σύμφωνα με τις παρακάτω ρυθμίσεις: Συνολικός αριθμός τμημάτων αναπαραγωγής (Total Number of Items) : 6, Γωνία αναπαραγωγής (Angle to fill): 360. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19101

Μειώστε το μήκος εκτελώντας την εντολή (stretch) του ορθογωνίου, από δεξιά προς αριστερά, κατά 250mm. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19105

Μεταβάλλετε την υπάρχουσα διαγράμμιση σε AR-HBONE, με γωνία 45o και κλίμακα 0.5mm. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19107

Αυξήστε (scale) το μέγεθος του παραλληλογράμμου κατά 2 φορές, χρησιμοποιώντας σαν βάση το σημείο που τέμνεται με την γραμμή. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19108

Αυξήστε (scale) το μέγεθος του παραλληλογράμμου έτσι ώστε από το σημείο Α έως το σημείο Β η απόσταση να είναι 25. Μην αυξήσετε το μέγεθος της γραμμής. Χρησιμοποιήστε σαν βάση την κάτω αριστερή γωνία του παραλληλογράμμου. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19110

Σχεδιάστε μια καμπύλη παρεμβολής (spline), η οποία να διέρχεται διαδοχικά από τα αριθμημένα σημεία. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19111

Εφαρμόστε στρογγύλευση (fillet) σε όλες τις γωνίες του αντικειμένου, με ακτίνα 2mm. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19112

Εκτελέστε την κατάλληλη εντολή ώστε να γίνει ορθογωνική αναπαραγωγή του τετραγώνου σε 3 σειρές και 4 στήλες και με γωνία 50o. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19113

Μετακινείστε το καφέ παραλληλόγραμμο, στο σημείο με σχετικές συντεταγμένες (1500,1500). Χρησιμοποιήστε την κάτω αριστερή γωνία του, ως βάση μετακίνησης. Αποθηκεύστε το σχέδιο.