19091

Γράψτε το κείμενο Περιστροφή 180°. Η πάνω αριστερή γωνία του περιγράμματος του κειμένου να ξεκινάει από το σημείο με απόλυτες συντεταγμένες (5,10). Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19092

Εφαρμόστε το στυλ κειμένου TEST στο υπάρχον κείμενο. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19093

Αλλάξτε τη γραμματοσειρά του κειμένου σε ARIAL και το μέγεθος σε 1.0000. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19094

Δημιουργήστε ένα νέο στυλ κειμένου με όνομα INFOLEARN, όνομα γραμματοσειράς (Font Name): Courier New και Μέγεθος (Height): 2mm. Εφαρμόστε το νέο στυλ κειμένου, γράφοντας το όνομα σας στην επιφάνεια εργασίας. Αποθηκεύστε το σχέδιο με όνομα INFOlearn25res.dwg στο φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας.

19133

Τοποθετήστε τα σύμβολα της γεωμετρικής ανοχής (geometric tolerance) στο κέντρο του κύκλου. Το σύμβολο να είναι όμοιο με το ήδη υπάρχον. Aποθηκεύστε το σχέδιο.

19142

Δημιουργήστε μία κάθετη και μία οριζόντια διαστασιολόγηση στην πάνω και δεξιά εξωτερική πλευρά του ορθογωνίου. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19145

Δημιουργήστε στον κίτρινο κύκλο μία ακτινική διαστασιολόγηση και στον μπλέ μία διαμετρική διαστασιολόγηση. H διάσταση να τοποθετηθεί σε όποια θέση προτιμάτε. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19146

Δημιουργήστε μία οριζόντια διαστασιολόγηση στην πάνω εξωτερική πλευρά του ορθογωνίου. Καθώς θα την τοποθετείτε, αλλάξτε το κείμενο τις διάστασης από 10.0000 σε 10 meters from the road
Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19147

Μεταβάλλετε την υπάρχουσα διάσταση, θέτοντας την άνω απόκλιση σε +15 και την κάτω απόκλιση σε -10. Αλλάξτε την κλίμακα των ανοχών ώστε να είναι το μισό σε μέγεθος του κειμένου διάστασης. Το κείμενο διάστασης να είναι στη ίδια θέση με την άνω απόκλιση (Top). Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19148

Δημιουργήστε ένα νέο στυλ διαστάσεων, με όνομα Infolearn, βασισμένο στο ήδη υπάρχον Standard. Ορίστε το μέγεθος του κειμένου (Text Height) σε 0.40, τα σύμβολα τερματισμού της γραμμής διάστασης (Arrowheads) σε Dot και τον γενικό συντελεστή κλίμακας του στυλ διαστάσεων (Overall dimension scale) σε 10. Ορίστε το νέο στυλ διάστασης σαν τρέχον (current) και τοποθετήστε μια οριζόντια διαστασιολόγηση στην πάνω και εξωτερική πλευρά του ορθογωνίου. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19149

Εφαρμόστε το στυλ διαστάσεων TEST στην υπάρχουσα διάσταση. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19150

Τροποποιήστε το στυλ διαστάσεων, με όνομα TEST01. Ορίστε το μέγεθος του κειμένου (Text Height) σε 0.10 και το χρώμα του σε κίτρινο. Ορίστε το χρώμα των γραμμών διαστάσεων (Dimension Lines) σε Green και το χρώμα των γραμμών επεκτάσεων (Extension Lines) σε Magenta. Ορίστε το νέο στυλ διάστασης σαν τρέχον (current). Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19152

Τοποθετήστε διαστάσεις σε όλες τις γραμμές του σχεδίου, χρησιμοποιώντας την QDIM. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19163

Αλλάξτε τη γραμματοσειρά του κειμένου INFOLEARN σε TIMES NEW ROMAN. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19164

Δημιουργείστε ένα νέο στυλ διαστάσεων με όνομα ISO-50 βασισμένο στο ήδη υπάρχον στυλ STANDARD, με τις εξής αλλαγές:Ύψος κειμένου 5 μονάδες. Χρώμα γραμμής διάστασης κόκκινο. Ακτινική διάσταση και ακρίβεια (angular dimensions and precision) θα πρέπει να είναι σε Degrees Minutes Seconds. Το νέο στυλ επιλέξτε το σαν τρέχον στυλ του σχεδίου και μεταφέρεται την υπάρχουσα διάσταση στο καινούριο στυλ. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19168

Υπολογίστε το εμβαδόν της γραμμοσκιασμένης περιοχής. Το αποτέλεσμα του υπολογισμού σας θα το σημειώσετε στο σημείο που βρίσκεται το κείμενο AREA=
Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19180

Δημιουργείστε ένα νέο στυλ κειμένου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Όνομα: MYSTYLE, Γραμματοσειρά: ISOCPEUR, Πλάτος (Width) 2, Ύψος κειμένου: 3 μονάδες. Γράψτε την σημερινή ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΧΧ), χρησιμοποιώντας το νέο στυλ κειμένου, σε θέση της επιλογής σας. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19185

Μεταβάλλετε τις διαστάσεις (του dimension style) έτσι ώστε η άνω απόκλιση να είναι -0,20 και η κάτω απόκλιση να είναι -0,5. Αλλάξτε ακόμη το μέγεθος του κειμένου της ανοχής (tolerance) σε 1. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19231

Για το τρέχον στυλ διαστάσεων αλλάξτε το χρώμα των Dimension και των Extension lines σε magenta. Επιπλέον εφαρμόστε στις Dimension lines πάχος 0,13mm.

19232

Για τις διαστάσεις του σχεδίου τροποποιήστε τα βέλη σε Right Angle με μέγεθος 12.

19233

Τροποποιήστε το τρέχον στυλ διαστάσεων έτσι ώστε το κείμενο των διαστάσεων να τοποθετείται πάντα μεταξύ των γραμμών επεκτάσεων.

19234

Τροποποιήστε το τρέχον στυλ διαστάσεων έτσι ώστε οι κύριες μονάδες να είναι δεκαδικές με ακρίβεια 3 δεκαδικών ψηφίων και οι εναλλακτικές να ειναι Engineering. Φροντίστε οι εναλλακτικές μονάδες να μην εμφανίζονται στις διαστάσεις.

19235

Στο τόξο του σχεδίου προσθέστε την κατάλληλη διάσταση.

19236

Στην κάτω πλευρά του ορθογωνίου προσθέστε μια διάσταση βασικής γραμμής απο το δεξιό άκρο ως το μέσο της πλευράς. Καθορίστε την απόσταση της από την πλευρά σε 20.

19237

Το σχέδιο περιλαμβάνει ένα block με όνομα myBlock. Τροποποιήστε αυτό το block διαγράφοντας το ορθογώνιο.

19242

Στο τρέχον σχέδιο δημιουργείστε έναν πίνακα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Στην επικεφαλίδα του πίνακα πληκτρολογήστε το κείμενο Autocad