19153

Δημιουργήστε ένα αρχείο με όνομα InfolearnPlot.dwf, στον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας, το οποίο να βασίζεται στο τρέχον αρχείο Drawing0.dwg
Επιλέξτε με Window το λευκό περίγραμμα και εφαρμόστε το στο τρέχον Layout (Apply to Layout). Εφαρμόστε την κατάλληλη κλίμακα ώστε να ρυθμιστεί αυτόματα το μέγεθος του σχεδίου σε σχέση με το μέγεθος του χαρτιού και ορίστε την εμφάνιση του χαρτιού σε Portrait.

19154

Μεταβείτε στη διάταξη εκτύπωσης (layout) Layout1. Δημιουργήστε ένα νέο παράθυρο απεικόνισης (viewport) ώστε η κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου να βρίσκεται στο σημείο με απόλυτες συντεταγμένες (15,15) και η πάνω δεξιά γωνία του παραθύρου στο σημείο με απόλυτες συντεταγμένες (250,170). Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19155

Δημιουργήστε μία νέα διάταξη σχεδίασης (layout) με όνομα Infolearn. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19156

Μετονομάστε τη διάταξη σχεδίασης Layout1 σε Infolearn. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19252

Εκτυπώστε το τρέχον σχέδιο στον εκτυπωτή PS_Printer φροντίζοντας να εφαρμόσετε κλίμακα 1:75 και μονόχρωμη εκτύπωση. Το σχέδιο είναι σχεδιασμένο σε χιλιοστά.

19254

Ρυθμίστε το παρόν σχέδιο κατάλληλα έτσι ώστε οι γραμμές του να εκτυπώνονται με το πάχος που καθορίζεται από τον σχεδιογράφο (plotter). Αποθηκεύστε τις επιλογές στο Layout.

19259

Ρυθμίστε κατάλληλα το τρέχον σχέδιο έτσι ώστε να εκτυπωθεί σε χαρτί A4 στον εκτυπωτή PS_Printer και εφαρμόστε τη ρύθμιση στο layout.