19482

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 99.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, εξομαλύνετε της κόκκινες ακμές του στερεού με ακτίνα στρογγύλευσης 50 μονάδες και την μπλε ακμή με ακτίνα στρογγύλευσης 80 μονάδες. Εμφανίστε το σχέδιο με απεικόνιση (Visual Style) Conceptual.

19483

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 100.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, εξομαλύνετε όλες τις ακμές του στερεού με ακτίνα στρογγύλευσης 50. Εμφανίστε το σχέδιο με απεικόνιση (Visual Style) Conceptual.

19484

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 101.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, δημιουργήστε στην κόκκινη ακμή του στερεού μία πλαγιότμηση 50 μονάδων και στις δύο κατευθύνσεις. Εμφανίστε το σχέδιο με απεικόνιση (Visual Style) Conceptual.

19485

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 102.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, δημιουργήστε μια τρισδιάστατη ορθογωνική διάταξη του αντικειμένου, με τα εξής χαρακτηριστικά: Πλήθος σειρών 5, Πλήθος στηλών 4, Πλήθος επιπέδων 4, απόσταση μεταξύ γραμμών 90 μονάδες, απόσταση μεταξύ στηλών 100 μονάδες και απόσταση μεταξύ επιπέδων 100 μονάδες.

19486

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 103.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, δημιουργήστε μια τρισδιάστατη κυκλική διάταξη του αντικειμένου, με τα εξής χαρακτηριστικά: Πλήθος στοιχείων διάταξης 5,

Επίκεντρη γωνία διάταξης 360°. Κέντρο της διάταξης και δεύτερο σημείο άξονα καθορίστε της δύο άκρες της μπλε σχεδιασμένης γραμμής.

19488

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 105.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την εντολή συμμετρίας ως προς επίπεδο (Mirror3D), δημιουργήστε ένα συμμετρικό αντικείμενο με το ήδη σχεδιασμένο, καθορίζοντας τα 3 παρακάτω σημεία (-7800,7620),

(-2500,5280) και (1000,1400). Στην ερώτηση διαγραφής των αντικειμένων προέλευσης απαντάμε αρνητικά.

19489

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 106.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την εντολή συμμετρίας ως προς επίπεδο (Mirror3D), δημιουργήστε ένα συμμετρικό αντικείμενο με το ήδη σχεδιασμένο, καθορίζοντας (50,100,50) το σημείο που ορίζει το επίπεδο συμμετρίας παράλληλο με την τρέχουσα άποψη του σχεδίου. Στην ερώτηση διαγραφής των αντικειμένων προέλευσης απαντάμε θετικά.

19490

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 107.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την εντολή περιστροφής αντικειμένων στον χώρο (Rotate3d), περιστρέψτε το αντικείμενο καθορίζοντας τα 2 παρακάτω σημεία (-1165,1570), (1670,255). Καθορίστε γωνία περιστροφής 45°.

19491

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 108.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την εντολή περιστροφής αντικειμένων στον χώρο (Rotate3d), περιστρέψτε το σχήμα, καθορίζοντας (60,80,60) το σημείο που ορίζει το επίπεδο συμμετρίας παράλληλο με την τρέχουσα άποψη του σχεδίου. Καθορίστε γωνία περιστροφής -30°.

19492

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 109.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την εντολή περιστροφής αντικειμένων στον χώρο (3drotate), περιστρέψτε το αντικείμενο 45° κατά τον άξονα x, χρησιμοποιώντας σαν σημείο βάσης το κέντρο του αντικειμένου.

19493

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 110.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την εντολή ευθυγράμμισης αντικειμένων στον χώρο (3dalign), ευθυγραμμίστε το μικρό αντικείμενο σε σχέση με το μεγάλο, έτσι ώστε οι δύο κόκκινες πλευρές τους να εφαρμόζουν η μία με την άλλη.

19494

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 111.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή από την διαδικασία επεξεργασίας στερεών (Solidedit), εξωθήστε την κόκκινη επιφάνεια του στερεού με ύψος 50 μονάδες και κατακόρυφη γωνία εξώθησης 30°. Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές.

19495

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 112.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή από την διαδικασία επεξεργασίας στερεών (Solidedit), περιστρέψτε την πράσινη επιφάνεια του στερεού με γωνία περιστροφής -30°. Καθορίστε ως άξονα περιστροφής την μπλε σχεδιασμένη γραμμή. Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές. Μετά την περιστροφή, διαγράψτε την μπλε γραμμή.

19496

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 113.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή από την διαδικασία επεξεργασίας στερεών (Solidedit), αυξήστε το ύψος του κύβου κατά άξονα z 100 μονάδες, χωρίς να αυξηθούν οι υπόλοιπες διαστάσεις του. Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές.

19497

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 114.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή από την διαδικασία επεξεργασίας στερεών (Solidedit), δώστε κλίση 45° στην επιφάνεια χρώματος magenta κατά μήκος του άξονα z της επιφάνειας. Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές.

19498

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 115.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή από την διαδικασία επεξεργασίας στερεών (Solidedit),αφού ενεργοποιήστε πρώτα το ORTHO, αντιγράψτε την επιφάνεια χρώματος μπλε κατά μήκος του άξονα y με σημείο βάσης (220,-850), κατά 700 μονάδες προς τα αριστερά. Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές.

19499

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 116.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή από την διαδικασία επεξεργασίας στερεών (Solidedit), χρωματίστε δύο δική σας επιλογής από τις επιφάνειες του κύβου με χρώμα κόκκινο και μπλε. Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές.

19500

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 117.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή από την διαδικασία επεξεργασίας στερεών (Solidedit), χρωματίστε δύο δική σας επιλογής από τις ακμές της πυραμίδας με κόκκινο και μπλε. Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές. Εμφανίστε το σχέδιο με απεικόνιση (Visual Style) 3D Hidden.

19501

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 118.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή από την διαδικασία επεξεργασίας στερεών (Solidedit), αφού ενεργοποιήστε πρώτα το ORTHO, αντιγράψτε τις ακμές χρώματος μπλε κατά μήκος του άξονα z με σημείο βάσης (-52,300), κατά 500 μονάδες προς τα πάνω. Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές.

19502

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 119.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή από την διαδικασία επεξεργασίας στερεών (Solidedit), δημιουργήστε ένα κενό στο εσωτερικό του σχεδιασμένου κύβου, αφαιρώντας την κόκκινη επιφάνεια. Καθορίστε την απόσταση αναπαραγωγής του περιβλήματος στις 70 μονάδες και αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές.

19503

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 120.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή από την διαδικασία επεξεργασίας στερεών (Solidedit), διαχωρίστε τους δύο κύβους και διαγράψτε τον μεγαλύτερο. Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές.