19512

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 129.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και τοποθετήστε 3 Point Lights στα παρακάτω σημεία (405,745,75), (405,305,75), (29,53,75). Ρυθμίστε την φωτεινή ένταση του κάθε φωτός στο 0.5. Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές.

19513

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 130.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και τοποθετήστε 3 Spot Lights στα κάτω κεντρικά σημεία των λευκών κυλίνδρων που υπάρχουν σχεδιασμένοι. Ρυθμίστε την θέση του στόχου προς τα κάτω στις 160 μονάδες, την φωτεινή ένταση του κάθε φωτός στο 2, την Hotspot Angle στις 20° και το Falloff στις 70 μονάδες. Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές.

19514

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 131.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και τοποθετήστε ένα Distant Light με σημείο αρχής το (-330,460) και σημείο τέλους το (45,590,30). Ονομάστε το "Outside". Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές. Μετά την τοποθέτηση του τροποποιήστε από τις Properties την φωτεινή ένταση του στις 2 μονάδες.

19515

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 132.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και ενεργοποιήστε τον φωτισμό από τον ήλιο με την κατάλληλη ρύθμιση της ενότητας Light Control Panel του πίνακα οργάνων Dashboard.

Στη συνέχεια ρυθμίστε από τις ιδιότητες του Ήλιου Render Shadow Details : Type Soft (area).

19516

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 133.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και ρυθμίστε από τις ιδιότητες του Ήλιου Status : On και τροποποιήστε την γεωγραφική διεύθυνση καθορίζοντας πλησιέστερη πόλη την Θεσσαλονίκη. Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές.

19517

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 134.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και ρυθμίστε από τον κατάλογο Generic Lights, το Magenta Spotlight έτσι ώστε στις ιδιότητες Photometric οι λαμπτήρες να καθοριστούν ως Metal Halide. Τοποθετήστε ένα Magenta Spotlight με σημείο βάσης (10,10,10) και σημείο Target το (7,13). Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές.

19518

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 135.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και αλλάξτε από τις ιδιότητες (Properties), την φωτεινή ένταση σε 2 μονάδες και στα 3 Point Light που υπάρχουν στο σχέδιο. Στη συνέχεια καθορίστε τον αλγόριθμο σκιών (Shadow Map) σε On.

19519

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 136.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και δημιουργήστε ένα νέο υλικό με τα εξής χαρακτηριστικά : Όνομα "Color" και Χρώμα 228,148,27. Κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις έτσι ώστε το υλικό να είναι αυτόφωτο κατά 60% και ορίστε τη Shinines σε 75%. Τοποθετήστε το υλικό στα δύο αντικείμενα που υπάρχουν.

19520

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 137.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και δημιουργήστε ένα νέο υλικό με τα εξής χαρακτηριστικά : Όνομα "Space" . Χρώμα Ambient 201,177,54. Χρώμα Diffuse 106,191,64 και Reflection 10% . Τοποθετήστε το υλικό στα δύο αντικείμενα που υπάρχουν.

19521

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 138.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και δημιουργήστε ένα νέο υλικό με τα εξής χαρακτηριστικά : Τύπος Πραγματικού Μετάλλου, Όνομα "Metal" , Χρώμα 156,156,156 και τύπος διάχυσης Waves στη θέση Diffuse Map. Τοποθετήστε το υλικό στα δύο αντικείμενα που υπάρχουν.

19522

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 139.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και δημιουργήστε ένα νέο υλικό με τα εξής χαρακτηριστικά : Όνομα "Mirror" , κάνετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις έτσι ώστε να δημιουργήσετε το υλικό του καθρέπτη, με χρώμα λευκό, 100% διαφάνεια και 100% αντικατοπτρισμό. Τοποθετήστε το υλικό στα δύο αντικείμενα που υπάρχουν.

19523

Σε ένα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt). ορίστε τον φάκελο IL-ates\CAD\Textures της επιφάνειας εργασίας ως τρέχον, στο πεδίο Textures Maps Search Path με την εντολή Options.

19524

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 141.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και δημιουργήστε ένα νέο υλικό με τα εξής χαρακτηριστικά : Όνομα "Tera" , επιλέξτε το χαρτογραφικό υλικό Terraz10.jpg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας, απενεργοποιήστε την πιθανή διαφάνεια του χαρτογραφικού υλικού και ορίστε Bump Map "Marble". Τοποθετήστε το υλικό στα δύο αντικείμενα που υπάρχουν.

19525

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 142.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και δημιουργήστε ένα νέο υλικό με τα εξής χαρακτηριστικά : Όνομα "Brick" επιλέξτε το χαρτογραφικό υλικό Yellobrk.jpg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας. Τοποθετήστε το υλικό στο αντικείμενο που υπάρχει και ρυθμίστε στην θέση Material Scaling & Tiling την κλίμακα σε meters και πλάτος και μήκος στις 5 μονάδες. Τοποθετήστε το υλικό στο αντικείμενο που υπάρχει.

19526

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 143.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και κάνετε την κατάλληλη ρύθμιση (Box Mapping) έτσι ώστε να εμφανιστεί ομοιόμορφα το υλικό σε ολόκληρο το αντικείμενο.

Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές.

19527

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 144.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και ρυθμίστε την άποψη του σχεδίου σας στην προκαθορισμένη θέση παρατήρησης Camera2 (χρησιμοποιήστε την εντολή VIEW). Δημιουργήστε φωτορεαλισμό με την κατάλληλη εντολή μέσα από αυτή την άποψη και aποθηκεύστε με όνομα "Room.jpeg" το αποτέλεσμα στην επιφάνεια εργασίας.

Αποδεχθείτε τα μηνύματα που θα εμφανιστούν.

19528

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 145.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και τοποθετήστε μία Camera με θέση βάσης (820,-290,250) και θέση Target (-20,740,0). Ρυθμίστε την εστιακή απόσταση φακού στις 25 μονάδες. Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές. Δημιουργήστε φωτορεαλισμό με την κατάλληλη εντολή μέσα από αυτή την άποψη και αποθηκεύστε με όνομα "House.jpeg" το αποτέλεσμα στην επιφάνεια εργασίας.

Αποδεχθείτε τα μηνύματα που θα εμφανιστούν.

19529

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 146.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και δημιουργήστε ένα νέο φόντο με όνομα "Background" και Type Gradient. Θέστε ως ενεργό το νέο φόντο.

19530

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 147.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και ενεργοποιήστε την ομίχλη στο φόντο με χρώμα 255,255,255.

19531

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 148.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και επιλέξτε για την σκηνή, Sky Background with Illumination, δημιουργώντας ένα νέο Background με όνομα "Sky". Δημιουργήστε φωτορεαλισμό με την κατάλληλη εντολή μέσα από αυτή την άποψη και αποθηκεύστε με όνομα "Objects.jpg" το αποτέλεσμα στην επιφάνεια εργασίας σας.

19532

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 149.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας, επιλέξτε την εντολή 3dFly και ρυθμίστε την άποψη του σχεδίου με θέση ως προς τον άξονα z στις 85 μονάδες και θέση Target ως προς τον άξονα z στις 40 μονάδες.

19533

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 150.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και ρυθμίστε με την κατάλληλη εντολή το μέγεθος Step Size της εντολής Walk & Fly σε 10 μονάδες και κίνηση 1 βήμα ανά δευτερόλεπτο. Επιλέξτε την εντολή Walk ρυθμίστε την άποψη του σχεδίου με θέση ως προς τον άξονα z στις 70 μονάδες και θέση Target ως προς τον άξονα z στις 30 μονάδες.