4432

Διαγράψτε τους στηλοθέτες και τους χαρακτήρες Tab από τις 4 πρώτες γραμμές του εγγράφου.

4433

Προσθέστε δύο στηλοθέτες. Ο πρώτος στο ένα εκατοστό (1 εκ.) με αριστερή στοίχιση και ο δεύτερος στο δεκατο τέταρτο εκατοστό (14 εκ.) με στοίχιση δεξιά.

Στη συνέχεια, στον πρώτο στηλοθέτη, γράψτε το κείμενο: Δέσποινα Λαμπροπούλου

και στον δεύτερο στηλοθέτη το κείμενο: Υπεύθυνη Γραμματειακής Υποστήριξης

Στη συνέχεια εισάγετε το παρακάτω κείμενο στην δεύτερη γραμμή του εγγράφου:

στον πρώτο στηλοθέτη το κείμενο: Κώστας Γουτούδης

και στον δεύτερο στηλοθέτη το κείμενο: Διευθυντής Τμήματος Ανάπτυξης Λογισμικού

4434

Εισάγετε δύο στηλοθέτες στην πρώτη γραμμή του εγγράφου. Ο πρώτος στο δεύτερο εκατοστό (2 εκ.) με στοίχιση αριστερή. Ο δεύτερος στο δωδέκατο εκατοστό (12 εκ.) με στοίχιση δεξιά και οδηγό κουκίδες (2).

Στη συνέχεια εισάγετε το παρακάτω κείμενο:

στον πρώτο στηλοθέτη: Κεφάλαιο πρώτο

στον δεύτερο στηλοθέτη: 5

4435

Εισάγετε δύο στηλοθέτες στην πρώτη γραμμή του εγγράφου.

Έναν στο τρίτο εκατοστό (3 εκ.) με στοίχιση αριστερή και έναν δεκαδικό στο ενδέκατο εκατοστό (11 εκ.)

Στη συνέχεια γράψτε το παρακάτω κείμενο:

Στον πρώτο στηλοθέτη Ποσό

Στον δεύτερο 5,20

4436

Ορίστε έναν στηλοθέτη με στοίχιση δεξιά στα 9 εκ. και φροντίστε ώστε σε αυτόν να τελειώνει το κείμενο Τα άστρα

4437

Εισάγετε έναν στηλοθέτη στην πρώτη γραμμή του εγγράφου με στοίχιση αριστερή στο δέκατο εκατοστό (10 εκ.) και με χρήση του χαρακτήρα γεμίσματος με τις κουκκίδες (2).

4438

Μετακινήστε τον στηλοθέτη που βρίσκεται στην πρώτη παράγραφο περίπου στα 10 εκ. (με απόκλιση 1 εκατοστό)

4439

Εισάγετε δύο στηλοθέτες στην πρώτη γραμμή του εγγράφου.

Έναν κοντά στο τρίτο εκατοστό (3 εκ.) με στοίχιση αριστερή και έναν δεκαδικό κοντά στο ενδέκατο εκατοστό (11 εκ.)

4440

Εισάγετε δύο στηλοθέτες στην πρώτη γραμμή του εγγράφου.

Έναν ακριβώς στο τρίτο εκατοστό (3 εκ.) με στοίχιση αριστερή και έναν δεκαδικό ακριβώς στο ενδέκατο εκατοστό (11 εκ.)

4441

Διαγράψτε τους στηλοθέτες από τις τέσσερις (4) πρώτες γραμμές του εγγράφου.

4442

Διαγράψτε μόνο τους χαρακτήρες Tab από τις τέσσερις (4) πρώτες γραμμές του εγγράφου.

4443

Ορίστε έναν στηλοθέτη στα 9 εκ. με στοίχιση δεξιά στην παράγραφο Στην Θεσσαλονίκη. Φροντίστε να καταλήγει σε αυτόν το κείμενο.

4444

Εισάγετε έναν αριστερό στηλοθέτη στο ένατο (9) εκατοστό και φροντίστε να στοιχίζεται σε εκείνο το σημείο το κείμενο 21/5 - 21/6